Reklama

CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy - raport 48

Raport bieżący nr 48/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. ("Spółka”, "Wykonawca”) informuje, że w dniu 10 września 2013 roku zawarł znaczącą umowę z Zamawiającym tj. Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu na realizację zadania polegającego na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych (sanitarnych oraz deszczowych) oraz sięgaczy i przepinek przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych w dzielnicy Pawłów w Zabrze, wynikającą z rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie "z wolnej ręki”, zgodnie z Regulaminem Przetargowym Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Reklama

Roboty objęte niniejszą Umową, będą się toczyć równolegle z robotami realizowanymi przez Spółkę w ramach zadania pn.: "Kontrakt 1 pn.: "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Szacunkowe wynagrodzenie wynosi: 2.092.099,62 PLN brutto.

Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie ilości faktycznie wykonanych prac oraz zaoferowanych cen jednostkowych.

Termin zakończenia wszystkich prac w tym sporządzenie i dostarczenie poprawnej dokumentacji geodezyjnej: nie później niż do dnia 28.02.2014 r. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac.

Kary umowne:

Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej:

1) za uchybienie jednemu z terminów wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 (terminy wykonania robót wskazane w obowiązującym strony harmonogramie) lub ust. 3 Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu rozpoczęcia lub wykonania,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za brak zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do organu właściwego dla siedziby Zamawiającego (zgodnie z zapisami § 9 ust. 6 Umowy) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na zgłoszenie,

4) Wykonawca w terminie do 15 dni od wystąpienie skutku odstąpienia lub rozwiązania Umowy ma obowiązek zabezpieczyć wykonane roboty w sposób ustalony z Zamawiającym, uporządkować teren budowy oraz doprowadzić go do stanu poprzedniego, Niewykonanie któregokolwiek z obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w kwocie 100.000,00 zł,

5) W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek Stronę z winy danej Strony — Stronie, której działania lub zaniechania nie były przyczyną odstąpienia lub rozwiązania Umowy bądź Kontraktu, przysługują kary umowne w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy:

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

b) z winy Wykonawcy, gdy Zamawiający pozyska informację o tym, że Wykonawca stał się niewypłacalny lub gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości (likwidacyjnej lub układowej) lub podjęte zostaną działania mające na celu likwidację Wykonawcy,

c) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca w ciągu 10 dni od otrzymania projektu nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu Umowy przez 10 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) z winy Wykonawcy, w przypadku co najmniej 10 dniowej zwłoki od dnia otrzymaniu projektu w rozpoczęciu lub kontynuacji wykonywania Umowy skutkującej niemożnością zrealizowania zadania inwestycyjnego w przewidywanym terminie.

e) z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający — mimo pisemnego wezwania - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi 30 dni od upływu terminu zapłat faktury, wynikającego z niniejszej Umowy,

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy przez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności:

a) wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania przedmiotu Umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania,

b) wykonywania przedmiotu Umowy przez podwykonawców, na których udział w robotach Zamawiający nie wyraził zgody.

Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie: 209.209,96 zł

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 48 miesięcznej rękojmi za wady.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28

lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-11Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
2013-09-11Piotr Jakub KwiatekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »