Reklama

CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 52/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Wykonawca”, "CNT S.A.”) informuje o otrzymaniu w dniu 2 października 2013 roku zawartej w trybie korespondencyjnym z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Meliorex Sp. z o.o. z siedzibą w Raczkach ("Podwykonawca") znaczącej umowy w ramach zamówienia pod nazwą: Kontrakt nr 7.2B "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie” w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” obejmującej roboty budowlane oraz wszystkie inne działania przewidziane do wykonania przez Podwykonawcę w Umowie realizowane według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ("żółta książka”).

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe Podwykonawcy wynosi: 9.944.922,95 PLN brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy: 15 sierpnia 2014 roku.

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w zakończeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia (z wyłączeniem gdy opóźnienie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Biura Projektów)*;

b) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji Robót lub nieuzasadnionego ich przerwania z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, liczonego za każdy dzień opóźnienia od daty wyznaczonej przez Wykonawcę, Inżyniera i/lub Zamawiającego w piśmie wzywającym Podwykonawcę do podjęcia Robót, w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie (z wyłączeniem gdy opóźnienie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Biura Projektów)*;

c) za opóźnienie w zakończeniu wykonania poszczególnych etapów robót, określonych w Harmonogramie Podwykonawcy, w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia (z wyłączeniem gdy opóźnienie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Biura Projektów)*;

d) za opóźnienie w sporządzeniu i przekazaniu Inżynierowi, Zamawiającemu, Wykonawcy miesięcznego Raportu liczonego za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia zgodnie z Warunkami Kontraktu klauzula 8.7 lit. c*;

e) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Wykonawcę, Inżyniera i/lub Zamawiającego*;

f) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie;

g) w przypadku nie przystąpienia w okresie gwarancyjnym do usunięcia awarii w obiekcie w ciągu 24 godzin od daty wyznaczonej w powiadomieniu o awarii - w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w umowie za każdy dzień opóźnienia zgodnie z Warunkami Kontraktu klauzula 8.7 lit.e*;

h) za naruszenie przepisów BHP lub p.pożarowych w wysokości 300PLN, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

i) za nieprzedłożenie gwarancji należytego wykonania umowy lub jej zmiany, określonej w umowie – w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w umowie;

j) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy lub ich część będzie wykonywał bez pisemnej zgody Wykonawcy podmiot inny niż Podwykonawca Podwykonawcy zgłoszony do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w umowie - karę umowną w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w umowie za każde naruszenie.

W przypadkach określonych w lit. a, b, c, d, e, g powyżej, jeżeli Zamawiający (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.) nie naliczy kar CNT S.A. z tytułu określonego w niniejszym punkcie to Wykonawca nie naliczy kary Podwykonawcy.

Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w umowie. Jeżeli na skutek odstąpienia lub rozwiązania kontraktu głównego przez Zamawiającego, Wykonawca odstąpi od umowy z Podwykonawcą, to nie jest to przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy, uprawniająca do naliczenia kary umownej.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-02Piotr Jakub KwiatekWiceprezes Zarządu
2013-10-02Joanna WycisłoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »