Reklama

TRAKCJA (TRK): Zawarcie znaczącej umowy - raport 93

Raport bieżący nr 93/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka”) informuje, że spółka Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. ("PRKiI”, "Spółka zależna”), będąca Spółką zależną od spółki Trakcja S.A., w dniu 6 listopada 2013 r. podpisała Porozumienie, na mocy którego przejęła prawa i obowiązki przysługujące Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury spółka z o.o. w upadłości układowej, wynikające z umowy o nr PNI – T4 – 35/2011 – ENERGETYKA z dnia 31 sierpnia 2011 r. ("Umowa”), której drugą stroną było PKP Energetyka S.A.

Reklama

W Umowie o nr PNI – T4 – 35/2011 – ENERGETYKA z dnia 31 sierpnia 2011 r., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury spółka z o.o. obecnie w upadłości układowej działające jako lider konsorcjum zwane było Pełnomocnikiem a PKP Energetyka S.A. zwane było Partnerem, łącznie zwane Stronami.

Wartość Umowy:

Pierwotna łączna wartość netto Umowy wynosiła 84 903 164,57 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 57/100). Na dzień podpisania Porozumienia, na mocy którego Spółka zależna weszła w prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury sp. z o.o. w upadłości układowej, łączna wartość Umowy netto wynosi 51 983 818,60 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych 60/100).

Przedmiot Umowy:

Umowa dotyczy robót budowlanych podstawowych liniowych na odcinku Wrocław – Grabiszyn – Skokowa i Żmigród – granica woj. Dolnośląskiego w ramach projektu POLiŚ 7.1. – 4 "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II – odcinek Wrocław – granica woj. Dolnośląskiego”.

Termin realizacji przedmiotu Umowy:

Termin zakończenia prac do dnia 30 czerwca 2014 r.

Kary umowne:

Strony Umowy postanawiały, iż za zapłatę wszelkich kar umownych w całości odpowiadać będzie w stosunkach wewnętrznych ta Strona Umowy, z której działaniem lub zaniechaniem (wynikającym z podziału przyjętych prac) wiązać się będzie naliczenie kary umownej.

W sytuacji, w której naliczenie kar umownych nastąpi z przyczyn zależnych od Pełnomocnika i Partnera Umowy, Strony zobowiązane będą partycypować w karze umownej w proporcji wynikającej ze stosunku wartości prac realizowanych przez jedną z nich do wartości kwoty kontraktowej. Po dokonaniu zapłaty kary umownej strony mają prawo dochodzić w stosunkach wewnętrznych stosownych regresów określonych na zasadach winy każdej ze Stron Umowy.

Jeśli nienależyte lub nieterminowe wykonanie części robót powierzonych Stronie Umowy, wyrządzi drugiej Stronie Umowy szkodę (w szczególności wynikającą z obowiązku zapłaty kar umownych lub utraconych korzyści) Strona, która szkodę wyrządziła będzie za nią odpowiedzialna na zasadach ogólnych.

Strony Umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadku, gdyby poniesiona przez jedną ze Stron Umowy szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych na jej rzecz kar.

Pozostałe warunki Umowy:

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość Umowy zawartej pomiędzy Spółką zależną z PKP Energetyka S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-07Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2013-11-07Tadeusz KałdonekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »