Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin” S.A. informuje , o podpisaniu znaczącej umowy

Reklama

z Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach,

ul. Gen. Z. W. Jankego 13.

1.Data zawarcia znaczącej umowy – 14.01.2014 r.

2.Oznaczenie stron umowy

- Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. (Wykonawca)

- Elektrociepłownia "Będzin” S.A w Będzinie (Zleceniodawca)

3.Oznaczenie przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest:

1.Realizacja zadania "Remont kapitalny turbozespołu TG 1 wraz z instalacjami i 

urządzeniami pomocniczymi funkcjonalnie powiązanymi z turbozespołem”,

obejmującego prace cieplno-mechaniczne, elektryczne, AKPiA,

budowlane w zakresie:

1.1ogólne usługi inżynierskie,

1.2prace demontażowe,

1.3dokumentacja poremontowa i zmiany do dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej, o ile będą konieczne,

1.4prace montażowo-instalacyjne turbozespołu z przynależnymi instalacjami i urządzeniami,

1.5dostawa

1.6usługi

1.7ewentualne inne częci składowe Przedmiotu Umowy np. przekazanie prawa do korzystania z "know-how”, prawa do korzystania z patentów, znaków firmowych, oprogramowania itp.

1.8Inne prace wynikające z technologii prowadzonych prac np.: rusztowania, izolacje,

2.Dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów do wykonania Przedmiotu Umowy,

3.Usługi:

3.1 Dokumentacja Turbozespołu: pełny zakres dokumentacji obejmujący fazę

przedremontową, remontową, eksploatacyjno-ruchową, jeżeli będzie niezbędna

aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji po remoncie wraz z dokumentacją

powykonawczą, w tym sprawozdanie z remontu, pomiarów przedremontowych, badań i 

pomiarów wykonanych poza Elektrociepłownią , sprawozdanie z pomiarów

gwarancyjnych,

3.2 Wykonawca przekaże Zleceniodawcy prawa do korzystania z "know-how” w zakresie

niezbędnym do eksploatacji dostarczonych urządzeń i instalacji.

4.Usługi związane z remontem w czasie realizacji Przedmiotu Umowy na terenie Elektrociepłowni "Będzin” S.A.

5.Inne usługi związane ze szkoleniami, transportem, organizacją robót, ubezpieczeniami, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

2Istotne warunki umowy

Główne terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

- przekazanie Turbozespołu do remontu 02.06.2014 r.

- ruch próbny 07.09.2014 r.

- przekazanie turbozespołu do eksploatacji 10.09.2014 r.

- pomiar Gwarantowanych Parametrów 14.11.2014 r.

- przekazanie dokumentacji poremontowej 15.10.2014 r.

Cena za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi netto11 100 000,00 zł ( słownie: jedenaście milionów sto tysięcy zł ). Do ceny Umowy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z polskimi przepisami podatkowymi. Na dzień zawarcia Umowy podatek VAT od ceny Umowy wynosi 2 553 000,00 zł ( słownie : dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące zł ), w związku z czym cena brutto za Przedmiot Umowy wynosi 13 653 000,00 zł ( słownie trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące zł ).

3Postanowienia dotyczące kar

1.Umowa przewiduje możliwość naliczenia kary umownej w przypadku nie dotrzymania ustalonego w Umowie terminu przekazania Turbozespołu do eksploatacji w wysokości 0,3% wartości Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu do eksploatacji, jednakże nie więcej niż 10% ceny Umowy.

2.Jeżeli Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym nie dotrzyma terminu rozpoczęcia prac przy usuwaniu usterki zapłaci kary umowne w wysokości:

- 1 000,00 zł za każdą dobę opóźnienia poza sezonem grzewczym

- 2 000,00 zł za każdą dobę opóźnienia w sezonie grzewczym

3.Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie dotrzyma ustalonego w harmonogramie usunięcia usterki terminu jej usunięcia - zapłaci kary umowne w wysokości:

- 1 500,00 zł za każdą dobę opóźnienia poza sezonem grzewczym

- 3 000,00 zł za każdą dobę opóźnienia w sezonie grzewczym

4.Jeżeli pomimo dopuszczonych przez Zleceniodawcę napraw ( w racjonalnie uzasadnionym, obustronnie uzgodnionym terminie ) zmierzających do osiągnięcia przez turbozespół Gwarantowanych Parametrów , pomiary wykażą, że nie zostały dotrzymane gwarantowane przez Wykonawcę parametry pracy Turbozespołu z winy Wykonawcy, wtedy mają zastosowanie następujące kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5% ceny Umowy za każde 200 kW poniżej wartości gwarantowanej mocy elektrycznej na zaciskach generatora – suma tych kar nie przekroczy 10% ceny Umowy.

Sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z uchybień Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy , w tym z tytułu kar umownych nie przekroczy 100% wartości Umowy.

Strony Umowy wyłączają możliwość dochodzenia od siebie roszczeń z tytułu szkód pośrednich, następczych lub utraconych korzyści. Jednakże to ograniczenie odpowiedzialności nie będzie obowiązywało w sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa jednej ze stron.

4Zastrzeżenia warunku lub terminu

Nie dotyczy.

5Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość przekracza 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r § 5 ust.1 pkt 3) oraz § 9.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-15Sabina Apel Józef KijakCzłonek Zarządu Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »