Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 18

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2014 r. Zarząd Emitenta podpisał umowę zawartą pomiędzy AWBUD S.A., jako Zamawiającym a INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie, jako Wykonawcą ("INSTAL – LUBLIN”), opatrzoną datą 18 kwietnia 2014 r. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów” stanowiącego integralną część projektu "Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I” ("Umowa”) realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2012 r. z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Spółka Akcyjna w Płocku jako Inwestorem, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 94/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Reklama

Strony ustaliły, że Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie we wstępnej, maksymalnej wysokości 6.885.000,00 ( sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin zakończenia robót został ustalony do dnia 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za niedotrzymanie terminów wykonywania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 7 dni opóźnienia oraz 0,4% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy kolejny dzień opóźnienia,

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowy za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 7 dni opóźnienia oraz 0,4% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy kolejny dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub ujawnionej w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia wady uzgodnionego przez strony na podstawie Umowy,

d) za opóźnienie w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy na usunięcie nieprawidłowości, braków i wad w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia,

e) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku umożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót pracownikom organów nadzoru budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz Inwestora, w wysokości 750,00 zł (netto),

f) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie,

g) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie,

h) za nie przekazanie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 14 (to jest dokumentów na użyte do realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia ) oraz w § 10 Umowy (to jest dokumentów związanych z powierzeniem prac podwykonawcy), w terminie w nich określonym, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia,

i) za nieprzekazanie jakiegokolwiek dokumentu związanego z gospodarką odpadami, w wysokości 1.000,00 złotych (netto) za każdy nieprzekazany dokument,

j) za nieprzekazanie odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie transportu odpadów w wysokości 2.000,00 złotych (netto) za każde zdarzenie,

k) za każde uchybienie w zakresie prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP Zamawiający ma prawo nałożyć karę w wysokości 1000 złotych (netto),

l) za każdy przypadek wystąpienia u obecnego na terenie budowy pracownika Wykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających w wysokości 3.000,00 złotych (netto).

2. Limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 10 % wynagrodzenia umownego netto.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym do odszkodowania z tytułu utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-08Michał WuczynskiPrezes ZarząduMichał Wuczynski
2014-05-08Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »