Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 r. została podpisana przez Emitenta umowa pomiędzy AWBUD S.A., jako Zamawiającym a KOETTERMANN Sp. z o.o. w Warszawie, jako Wykonawcą, opatrzona datą 16 maja 2014 r. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa i montaż: dygestoriów, mebli laboratoryjnych, okapów i odciągów wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji warsztatowej/wykonawczej oraz kompleksowe przeniesienie i montaż dygestoriów wraz z uzyskaniem dokumentów jakościowych i wydajnościowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów” stanowiącego integralną część projektu "Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I” ("Umowa”) realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2012 r. z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Spółka Akcyjna w Płocku jako Inwestorem, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 94/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Reklama

Strony ustaliły, że Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8.485.067,00 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych) złotych plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Datą zakończenia przedmiotu Umowy będzie data odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przez Inwestora.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za niedotrzymanie terminów dostaw i montażu każdej z partii – zgodnie z Harmonogramem - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 5% wartości wynagrodzenia,

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowy za każdy dzień opóźnienia przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 4% wartości wynagrodzenia,

c) za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki stwierdzonej przy odbiorze lub ujawnionej w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia wady uzgodnionego przez strony na podstawie Umowy, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 1% wartości wynagrodzenia,

d) za opóźnienie w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy na usunięcie nieprawidłowości, braków i wad w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 1% wartości wynagrodzenia,

e) za każdy komisyjnie stwierdzony i potwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót pracownikom organów nadzoru budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz Inwestora, w wysokości 1.000,00 zł (netto),

f) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie,

g) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie,

h) za nie przekazanie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 14 (to jest dokumentów na użyte do realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia ) w terminie w nich określonym, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu wynosi 1% wartości wynagrodzenia

i) za nieprzekazanie jakiegokolwiek dokumentu związanego z gospodarką odpadami, w wysokości 1.000,00 złotych (netto) za każdy nieprzekazany dokument,

j) za nieprzekazanie odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie transportu odpadów w wysokości 2.000,00 złotych (netto) za każde zdarzenie,

k) za każde uchybienie w zakresie prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP Zamawiający ma prawo nałożyć karę w wysokości 1.500,00 złotych (netto),

l)za każdy przypadek wystąpienia u obecnego na terenie budowy pracownika Wykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających w wysokości 3.000,00 złotych (netto).

2. Zamawiający, w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-11Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2014-06-11Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »