Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 10

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 7 maja 2015 r. pomiędzy Fundacja Biblioteka Alumnat we Wrocławiu, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę Biblioteki Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle Alumnatu z podziemną częścią kubaturową przy ul. Katedralnej we Wrocławiu, została zawarta umowa, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, robót elewacyjnych, robót wewnętrznych, robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych dla inwestycji obiektu ("Umowa”).

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.138.207,83 (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedem złotych 83/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 12 lutego 2016 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w oddaniu któregokolwiek z określonych w umowie przedmiotów odbioru (etapów) – w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów określonych w Umowie w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia ;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot niniejszej Umowy;

e) 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w zgłoszeniu Podwykonawcy;

f) 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentu wymaganego postanowieniami Umowy;

g) 1.000 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę lub jego pracowników z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 1 – 10 Umowy.

2. Każda ze stron Umowy może dochodzić od drugiej strony odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Kary umowne określone podlegają kumulacji, przy czym limit kar wynosi po 10% wynagrodzenia netto przewidzianego za cały przedmiot umowy osobno dla kar określonych w ust. 1 pkt a), osobno dla kar określonych ust. 1 pkt b) oraz osobno dla kar określonych w ust. 1 pkt c – g. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto za cały przedmiot umowy.

W przypadku, w którym Zamawiający pozyska środki umożliwiające realizację inwestycji w pozostałym zakresie nie stanowiącym przedmiotu Umowy, w terminie do dnia 29 lutego 2016 r., ten pozostały zakres Zamawiający zobowiązał się powierzyć Emitentowi, jako wykonawcy, a Emitent zobowiązał się wykonać ten pozostały zakres, na warunkach określonych w ofercie Emitenta stanowiącej załącznik do Umowy z uwzględnieniem dopuszczalnej w Umowie aktualizacji terminów wykonania i kosztów organizacji i zarządzenia. Jeżeli powierzenie realizacji pozostałego zakresu inwestycji nie stanowiącego przedmiotu umowy nastąpi, w zakresie prac projektowych – do dnia 31 maja 2015 r. i w zakresie wykonania – do dnia 30 czerwca 2015 r., wówczas Emitent zobowiązał się do realizacji tego pozostałego zakresu w pierwotnych terminach określonych w Umowie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-07Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-05-07Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »