AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 r., pomiędzy Emitentem, jako Zamawiającym a IMTECH Polska Sp. z o.o. w Warszawie, jako Wykonawcą, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Budynku Użyteczności Publicznej Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zjazd z ul. Lekarskiej” realizowanego przez Zamawiającego dla Medico-Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na podstawie zawartej z Inwestorem umowy w dniu 18 marca 2015 r., o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 19 marca 2015 r., została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji ("Umowa”).

Reklama

Wartość ryczałtowa przedmiotu Umowy wynosi 10.031.108,00 (dziesięć milionów trzydzieści jeden tysięcy sto osiem złotych) złotych netto, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT. Zakończenie prac nastąpi do dnia 31 marca 2016 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1) 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do każdego z dwóch terminów kluczowych określonych w Harmonogramie;

2) 0,3% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu końcowego określonego w Umowie;

3) 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy przeglądzie technicznym przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w protokole przeglądu technicznego przedmiotu Umowy;

4) 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w przedmiocie Umowy stwierdzonych w protokole z czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w protokole;

5) 500,00 (pięćset) złotych za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie;

6) 10% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy;

7) 300,00 (trzysta) złotych za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przez Wykonawcę zasad BHP oraz zasad poruszania się/przebywania na Terenie Budowy;

8) 300,00 (trzysta) złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązku utrzymania porządku i czystości lub za nieprzekazanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów zgodnie z Umową;

9) 10% kwoty wynagrodzenia podwykonawcy nieobjętego zgodą za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania w zakresie uzyskania zgody Zamawiającego i Inwestora na zatrudnienie Podwykonawcy;

10) 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do złożenia oświadczenia o stanie rozliczeń z Zamawiającym;

11) 500,00 (pięćset) złotych za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w złożeniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia zgodnie z Umową, jeżeli jednak Wykonawca złoży polisę ubezpieczeniową 30 (trzydziestu) po upływie danego okresu ubezpieczenia i z polisy takiej wynika kontynuacja ubezpieczenia od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu ubezpieczenia, kara umowa nie jest należna Zamawiającemu;

12) 300,00 (trzysta) złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do obecności na naradzie, o których mowa w Umowie.

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający może dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy.

3. Łączna wartość kar umownych, do których nałożenia na Wykonawcę z tytułu niniejszej Umowy uprawniony jest Zamawiający nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie.

4. Zamawiający nie jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 5) i 9) powyżej, jeżeli Inwestor nie obciąży Wykonawcy karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 5) i 9) powyżej. W przypadku, w którym pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Inwestor zaniechał obciążenia Zamawiającego karą umowną z tego tytułu i jednocześnie Zamawiający poczynił ustępstwa finansowe na rzecz Inwestora z tego tytułu, wówczas wartość tych ustępstw, o ile dotyczy Wykonawcy będzie rozliczona w wartości wykonanych robót przez Wykonawcę.

5. W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) powyżej, Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą umowną, jeżeli pomimo opóźnienia Wykonawcy, Wykonawca dotrzyma terminu końcowego określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-26Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-06-26Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »