BIOMEDLUB (BML): Zawarcie znaczącej umowy - raport 19

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 roku Spółka podpisała z I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. z siedzibą w Bologny, Włochy ("IMA") umowę na zakup i dostawę do Spółki sterylnej linii technologicznej do wytwarzania Albuminy dożylnej ("Umowa”).

Niniejsza umowa zawarta została w związku z realizacją projektu "Albumina dożylna nowej generacji oparta o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (\"PO IG\"), działanie 4.4. - nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Reklama

Celem ww. projektu jest dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments ("LFB”) polegającej na produkcji innowacyjnego produktu osoczopochodnego w postaci albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów. Produkt uzyskany przy zastosowaniu najnowszej technologii LFB będzie wykazywał znaczącą przewagę użytkową nad produktami znanymi ze stanu techniki i zapewni znacznie lepsze efekty kliniczne, co będzie stanowić wartość dodaną dla użytkownika końcowego.

O zawarciu umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie umowy z IMA Emitent nabędzie wyprodukowaną i dostarczoną przez IMA sterylną linię technologiczną do wytwarzania Albuminy dożylnej, będącą kolejnym kluczowym elementem związanym z uruchomieniem frakcjonowania osocza w zakładzie w Mielcu (o zawarciu pierwszej kluczowej umowy w tym zakresie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 10.07.2015 r.)

Wartość umowy wynosi 2.754.959,40 EURO, co stanowi równowartość ok. 11.318.199,70 PLN netto.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 15 grudnia 2015 roku.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Emitent zastrzegł w umowie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania projektu: "Albumina dożylna nowej generacji oparta o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów” (Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-18-02413-00), który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Umowa zawiera następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w rażący sposób postanowienia Umowy lub jeżeli naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia pisemnego wniosku.

W wypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron wywiera ono skutek co do całej Umowy w związku z czym każda ze Stron zobowiązana będzie do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

Sprzedający (IMA) zapłaci Kupującemu (Emitentowi) kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

a) za odstąpienie Sprzedającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto;

b) za odstąpienie Kupującego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego – karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto.

Kupujący natomiast zapłaci Sprzedającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

a) za odstąpienie Kupującego od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto;

b) za odstąpienie Sprzedającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego – karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto.

W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przeliczona na PLN przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki na koniec I kwartału 2015 r.

Podana w niniejszym raporcie kwota euro przeliczona została według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 20 lipca 2015 r., zgodnie z §2 ust 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133).

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-21Waldemar SierockiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »