Reklama

BIOMEDLUB (BML): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 30/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku Spółka podpisała z SIMBESCO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Janin 21 (83-207), Kokoszkowy ("Simbesco”, "Wykonawca”) umowę na zakup i dostawę do Spółki urządzeń i instalacji obszaru Linii technologicznej do wytwarzania czynnika vonWilebranda, a także wykonanie infrastruktury pomocniczej oraz wyposażenie powierzchni magazynowych. ("Umowa").

Niniejsza umowa zawarta została w związku z realizacją Projektu pt. "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika vonWillebranda” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (\"PO IG\"), działanie 4.4. - nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Celem ww. projektu jest dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments ("LFB") polegającej na produkcji innowacyjnego produktu osoczopochodnego w postaci czynnika von Willebranda (czynnik krzepnięcia krwi), który docelowo zastąpi obecne rozwiązania technologiczne oparte o klasyczne metody wytwarzania czynnika vW znane ze stanu techniki, które to w większości rozwiązania charakteryzują się zakresem funkcjonalności daleko niższym od funkcjonalności preparatu, który będzie wdrożony w ramach niniejszego projektu.

O zawarciu umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

Przedmiotem umowy z Simbesco jest dostawa urządzeń i instalacji (wraz z wykonaniem przez Wykonawcę prac budowlano-montażowych) obszaru Linii technologicznej do wytwarzania czynnika vonWilebranda, a także wykonanie infrastruktury pomocniczej oraz wyposażenie powierzchni magazynowych. Zawarcie niniejszej umowy jest kolejnym kluczowym elementem związanym z uruchomieniem frakcjonowania osocza w zakładzie w Mielcu (o zawarciu innych kluczowych umów w tym zakresie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 10.07.2015 r. i 19/2015 z dnia 21.07.2015 r. )

Wartość umowy wynosi 22.632.000 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych) brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 15 grudnia 2015 roku.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Emitent zastrzegł w umowie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu: "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika vonWillebranda” (Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-18-012/13-00), który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Umowa zawiera następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od drugiej strony, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie, strona odstępująca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę końcowego terminu zakończenia prac, uprawnia to Zamawiającego do naliczania kar umownych w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy jeżeli to niewykonanie powstało na skutek okoliczności "siły wyższej” lub z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (Emitenta) w przypadku rozwiązania umowy z PARP o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. Wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.

7. Strony mogą odstąpić od naliczania części lub całości kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu w szczególności na zasadzie wzajemności.

W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy Wykonawca wystawił weksel in blanco do kwoty całkowitej wartości kontraktu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przeliczona na PLN przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki na I półrocze 2015 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-09Waldemar SierockiPrezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »