Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2015 r., pomiędzy Emitentem, jako Zamawiającym a Controltec Sp. z o.o. we Wrocławiu, jako Wykonawcą, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule "pod klucz" realizowanego przez Zamawiającego (konsorcjum: Emitent jako Lider Konsorcjum, MIKO- TECH Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych i KOOPERACJA "POLKO” Sp. z o.o., jako Partnerzy Konsorcjum) dla Zakład Separacji Popiołów Siekierki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (“Inwestor”) na podstawie zawartej z Inwestorem umowy w dniu 12 marca 2015 r., o zawarciu, której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r., została obustronnie podpisana umowa opatrzona datą 28 września 2015 r., na zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie instalacji w branży elektrycznej i automatyki (AKPiA), ("Umowa podwykonawcza”).

Reklama

Przedmiotem Umowy podwykonawczej jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa oraz montaż i dokonanie rozruchu instalacji w branży elektrycznej i automatyki (AKPiA).

Wartość ryczałtowa przedmiotu Umowy podwykonawczej wynosi 5.559.868,00 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) złotych netto, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT.

Termin zakończenia wszystkich dostaw, prac i robót stanowiących przedmiot Umowy podwykonawczej został ustalony do dnia 7 lipca 2016 r.

Zgodnie z Umową podwykonawczą zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,03% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do każdego terminu pośredniego określonego w Umowie;

b) 0,03 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu końcowego określonego w Umowie;

c) 3.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy przeglądzie technicznym przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w protokole przeglądu technicznego przedmiotu Umowy;

d) 0,03 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w przedmiocie Umowy stwierdzonych w protokole z czynności Odbioru Końcowego / protokole Odbioru Końcowego w stosunku do terminu określonego w protokole;

e) 3.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zabezpieczeniu miejsca występowania wady w stosunku do terminu określonego w Umowie;

f) 0,03% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wady w stosunku do terminu określonego w Umowie;

g) 0,03 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie;

h) 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy;

i) 500,00 zł za każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania do stawienia się na wezwanie Zamawiającego celem udziału w weryfikacji zgłoszenia wady zgodnie z postanowieniem Umowy;

j) 1.000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przez Wykonawcę zasad BHP oraz zasad poruszania się/przebywania na Terenie Budowy;

k) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązku utrzymania porządku i czystości lub za nieprzekazanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów zgodnie z Umową;

l) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do złożenia oświadczenia o stanie rozliczeń z Zamawiającym;

m) 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę aktualnej listy Podwykonawców zgodnie z Umową;

n) 1.000,00 zł za każde naruszenie przez Wykonawcę zakazu reklamy, o którym mowa w Umowie;

o) 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w złożeniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia zgodnie z Umową;

p) 7 000,00 zł za każdy przypadek braku osiągnięcia przez Instalację gwarantowanych parametrów technicznych grupy "A” określonych w Załączniku do Umowy spowodowany w całości lub w części niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;

q) 1 500,00 zł za każdy przypadek, braku osiągnięcia przez Instalację parametru gwarantowanego, o którym mowa w Umowie, to jest za każdą godzinę niedyspozycyjności Instalacji ponad wartość wynikającą z deklarowanej dyspozycyjności, spowodowaną w całości lub w części niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;

r) 7 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu przejęcia Instalacji do eksploatacji spowodowany w całości lub w części niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Zamawiającego.

3. Łączna suma kar umownych, wynikających z Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości.

4. Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz czynu niedozwolonego i wykonawstwa zastępczego jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w Umowie.

5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający może dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy podwykonawczej nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-15Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-10-15Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »