Reklama

MENNICA (MNC): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (dalej zwanej "Emitentem" lub "Spółką”), w nawiązaniu do:

Reklama

1. raportu bieżącego nr 77/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej" w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska - znak postępowania: ZP/PN/67/2016/WTR (zwanym dalej "Przetargiem"), zorganizowanym przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia (dalej zwaną "Zamawiającym") w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2164];

2. raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie braku wyboru oferty Emitenta w Przetargu;

3. raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie złożenia przez Emitenta do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odwołania od rozstrzygnięcia w Przetargu;

4. raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczącego Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniającego odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia w Przetargu,

5. raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym,

informuje, że w dniu 8 marca 2017 r. w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem a Zamawiającym umowy o świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii ("Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta usług dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej uprawniających do przejazdu środkami transportu miejskiego wykonywanego na zlecenie Zamawiającego.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia świadczenia usług, przy czym:

1) Emitent obowiązany jest do osiągnięcia gotowości do uruchomienia systemu nie później niż do dnia 7 marca 2018 r.,

2) świadczenie usług obejmuje okres 102 miesięcy od dnia uruchomienia systemu, w tym ostatnie 6 miesięcy stanowi okres przejściowy.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie w stopniu rażącym obowiązki określone w Umowie, w szczególności:

3) łączna kwota naliczonych kar umownych przekracza 1 000 000 zł,

4) Emitent w sposób nieuprawniony udostępnił osobom trzecim dane osobowe pasażerów,

5) Emitent w okresie 3 następujących po sobie miesięcy nie osiąga wymaganych poziomów parametrów dyspozycyjności co najmniej 2 elementów systemu,

6) pozostaje w opóźnieniu z osiągnięciem gotowości systemu do uruchomienia o ponad 30 dni w stosunku do wyznaczonego terminu osiągnięcia gotowości do uruchomienia systemu.

Emitent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający nie zapłacił w terminie za fakturę wystawioną zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie dokonał płatności w dodatkowym co najmniej 40-dniowym terminie wyznaczonym mu przez Emitenta.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 348 048,62 zł w formie gwarancji bankowej oraz jest obowiązany do jego utrzymywania przez cały okres jej trwania.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, będzie mu przysługiwać prawo żądania od Spółki zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia Spółki za ostatnie 12 miesięcy liczonego począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, a jeżeli Umowa trwa krócej - od początku jej trwania,

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki przed uruchomieniem systemu, Spółka zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

3. Zamawiający ma prawo żądania od Spółki zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w zgłoszeniu do odbioru elementów systemu w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; kara Umowna naliczana jest oddzielnie dla każdego z elementów systemu wskazanych w Umowie;

2) za opóźnienie w osiągnięciu gotowości do uruchomienia systemu w wysokości 100 000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu parametrów dostępności:

a) automatów stacjonarnych w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,

b) systemu centralnego w wysokości 2000 zł za każde rozpoczęte 0,02 punktu procentowego obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,

c) kasowników w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,

d) strony www w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,

e) aplikacji mobilnej w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,

f) czytników kontrolerskich w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia poniżej poziomu wskazanego w Umowie,

4) za opóźnienie w usuwaniu usterek w wysokości 10 zł, 5 zł lub 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu poszczególnych rodzajów usterek zdefiniowanych w Umowie (w zależności od rodzaju usterki),

5) za opóźnienie:

a) w instalacji kasowników w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą sztukę niezainstalowanego kasownika,

b) w demontażu urządzeń systemu zgodnie z ustalonym harmonogramem okresu przejściowego w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każde urządzenie, które nie zostało zdemontowane,

c) w instalacji kasowników w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą sztukę niezainstalowanego kasownika,

d) w demontażu kasowników w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą sztukę kasownika, który nie został zdemontowany,

e) we wprowadzeniu obsługi biletów czasowych na zbliżeniowych kartach płatniczych w wysokości 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia,

f) w zainstalowaniu dodatkowych automatów stacjonarnych w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w zainstalowaniu każdej sztuki automatu,

g) we wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień w dokumentacji, o której mowa w Umowie w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

h) we wprowadzeniu zmian lub w braku zamieszczenia na stronie www wymaganych materiałów w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,

i) we wprowadzeniu do systemu zmiany taryfy biletowej w wysokości 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia,

6) w przypadku braku działania biura obsługi klienta lub punktu obsługi studenta w wymaganych godzinach - w wysokości 1500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku braku zachowania wymaganych standardów obsługi klienta w biurze obsługi klienta lub punkcie obsługi pasażera (w tym polegającego na przekroczeniu czasu na rozpatrzenie reklamacji, przekroczeniu czasu na wydanie URBANCARD EP) w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku braku odnotowania w systemie centralnym usterek w wysokości 1000 zł lub 100 zł za każdy przypadek wystąpienia poszczególnych rodzajów usterek zdefiniowanych w Umowie (w zależności od rodzaju usterki),

9) w przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu u pasażera ze względu na niewłaściwe działanie czytnika kontrolerskiego w wysokości 50 zł za każdy przypadek;

10) w przypadku wystąpienia błędów w raportowaniu dostępności elementów systemu w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzeprowadzenia lub przeprowadzenia w skali lub sposobie nieodpowiadającym celowi kampanii informacyjno-promocyjnej w wysokości 200 000 zł;

12) w przypadku braku wymaganej liczby punktów sprzedaży (200 punktów) – w wysokości 1000 zł za każdy dzień, za każde rozpoczęte 10 niedostępnych punktów sprzedaży w tym samym dniu; w okresie lipca i sierpnia liczba wymaganych czynnych punktów sprzedaży ulega obniżeniu do 180 punktów sprzedaży; w soboty liczba wymaganych punktów sprzedaży ulega obniżeniu do 100 czynnych punktów sprzedaży; w niedziele i dnia ustawowo wolne od pracy dostępność punktów sprzedaży nie podlega weryfikacji.

4. W przypadku gdy w związku z działaniem lub zaniechaniem Spółki na Zamawiającego zostaną nałożone jakiekolwiek kary, opłaty lub inne obciążenia w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, Spółka obowiązana jest do zwrotu kwoty odpowiadającej nałożonej karze, opłacie lub innemu obciążeniu oraz do zapłaty dodatkowo kary umownej w wysokości 25 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Umowa przewiduje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

Pozostałe zapisy umowne nie odbiegają od powszechnie przyjętych w tego typu umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-08Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2017-03-08Dariusz GajdaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »