Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie”) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Spółką jako zamawiającym a INSTALBUD – RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ("Wykonawca”), której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie z własnych materiałów Wykonawcy w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych 25 budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą w zakresie m.in.: nawierzchni dróg, parkingów, chodników, ogrodzenia, zieleni i elementów zagospodarowania terenu zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem wykonawczym oraz standardem wykończenia na osiedlu Zielona Dolina II etap II w Warszawie w rejonie ul. Zdziarskiej i Verdiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na (Umowa).

Reklama

Termin zakończenia całości realizacji robot przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie został ustalony po upływie 23 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac, które mają się rozpocząć w ciągu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy dzienników budowy oraz placu budowy. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy zostało ustalone na kwotę 71.267.774 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złotych) + podatek VAT w stawkach obowiązujących od zakresów robót, Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie otrzymanych przez Zamawiającego faktur, wystawionych na podstawie podpisanych przez Strony protokołów odbioru robót za elementy wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do Umowy, które zostaną odebrane przez Spółkę.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i 24 miesięcznej gwarancji na wbudowane urządzenia, której termin rozpoczyna się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowane. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana z każdej wystawione faktury kaucja gwarancyjna w wysokości 3 % jej wartości netto, która będzie zwrócona Wykonawcy po upływnie okresu gwarancji i rękojmi. Kaucja gwarancyjna na wniosek Wykonawcy może zostać zamieniona na gwarancję bankową.

Strony ustaliły, iż Spółce będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Spółce przysługuje od Wykonawcy kara umowna za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu całości prac w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, kara z tytułu przekroczenia terminów zakończenia etapów z winy Generalnego Wykonawcy, w wysokości 0,2% wartości netto danego budynku, wynikającej z Harmonogramu a także kara umowna za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości elementu, w którym wystąpiła wada.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą jest wartość Umowy która przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-15Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2016-06-15Małgorzata OstrowskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »