Reklama

POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy - raport 47

Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Polimex Energetyka Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) i Doosan Lentjes GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy (łącznie jako "Wykonawca”) a spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ("Zamawiający”) zawarta została umowa mająca za przedmiot wybudowanie w formule "pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej nowoczesnej Instalacji Odsiarczania Spalin w technologii półsuchej wykorzystującej sorbent wapniowy oraz kompletnej nowoczesnej instalacji suchego odpopielania dla dwóch kotłów przepływowych typu Benson, każdy o nominalnym przepływie spalin wynoszącym około 270 tys. Nm3/h, charakteryzujący się nominalną produkcją suchego popiołu w ilości około 4,5 t/h, opalanych węglem kamiennym, zainstalowanych na blokach A i B w Elektrowni Pomorzany w zakresie szczegółowo opisanym w umowie ("Kontrakt”).

Reklama

Cena Kontraktu netto za realizację kompletnego zakresu przedmiotu Kontraktu oraz wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu określona została jako ryczałtowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i wynosi 97.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych) ("Cena”). Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru wskazanych w Kontrakcie etapów realizacji Kontraktu. Udział Polimex Energetyka Sp. z o.o. w konsorcjum wynosi 55,7%.

Kontrakt przewiduje kary umowne m.in.: (i) za opóźnienie terminów realizacji Kontraktu w wysokości od 0,1% do 0,5% Ceny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (ii) za niedotrzymanie wymienionych w Kontrakcie gwarantowanych parametrów technicznych na określonym poziomie w wysokości od 0,1% do 0,2% Ceny za każde przekroczenie parametru o wskazaną wartość, (iii) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona w wysokości 20% Ceny, (iv) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto niezapłaconego lub niezapłaconego w terminie za każdy stwierdzony przypadek, (v) nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto umowy na podwykonawstwo za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany. Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu realizacji i odstąpienia od Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie to nie dotyczy kar za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

Zapłata kar umownych nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających ich wysokość przy czym maksymalna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego Kontraktu nie będzie łącznie większa niż 100% ceny Kontraktu. Ograniczenie nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% Ceny + podatek VAT.

Na podstawie Kontraktu Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres od podpisania protokołu zakończenia wykonania przedmiotu Kontraktu do 36, 60 lub 72 miesięcy w zależności od rodzaju ewentualnych wad. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi 36 miesięcy.

Termin realizacji Kontraktu został określony od dnia podpisania Kontraktu do 27.09.2019 r. Kontrakt wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

Umowę uznaje się za znaczącą z uwagi na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które przekracza wartość co najmniej 2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-11Joanna BiałasKoordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »