Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 65/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. pomiędzy EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie, jako Zamawiającym a konsorcjum, którego stronami są: AWBUD S.A. w Fugasówce (Lider Konsorcjum) oraz Falubaz Polska S.A. S.K.A. w Zielonej Górze, jako Wykonawcą, została podpisana umowa, której przedmiotem jest "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ("Umowa”).

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 57.800.000,00 złotych (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy złotych) + podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto 71.094.000,00 złotych (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Zgodnie z Umowa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w Umowie przez kolejne 14 dni kalendarzowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, a za opóźnienie ponad 21 dni kalendarzowych (tj. począwszy od 22 dnia) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Umowie za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia; 2) za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę w terminach wykonania poszczególnych etapów prac, tj. zakończenia budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zakończenie przeniesienia odpadów "Winiary” na składowisko, określonych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Umowie, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, z zastrzeżeniem że kara umowna nie będzie naliczana w przypadku gdy termin odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie zgodnym z niniejszą umową;

3) za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie gwarancji lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień kalendarzowy, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż kara będzie naliczana zgodnie z terminami określonymi w Umowie;

4) za opóźnienie w terminach opracowania i przedstawienia do akceptacji zgodnego z harmonogramem rzeczowym szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i jego modyfikacji lub za opóźnienie w dostosowaniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do zasad finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień kalendarzowy od dnia uchybienia terminowi przedstawienia harmonogramu przez wykonawcę do dnia jego przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego;

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie;

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy wykonywał w całości podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie;

Umowa zastrzega uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W przypadku, gdy do dnia 31 lipca 2017 r. Zamawiający nie uzyska (1) zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia oraz (2) zaakceptowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia, Umowa nie będzie realizowana do daty spełnienia się wyżej wskazanych warunków. W przypadku, gdy do dnia 31 lipca 2017 r. powyższe warunki nie zostaną spełnione, Umowa rozwiązuje się automatycznie bez obowiązku składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Strona, a tryb rozwiązania Umowy nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. W przypadku spełnienia się warunków Zamawiający ma obowiązek umowny niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o tym zdarzeniu, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia działań związanych z realizacją Umowy.

Jednocześnie Strony Umowy uzgodniły jako załącznik do Umowy harmonogram zgodnie z którym realizacja Umowy powinna nastąpić w okresie luty 2017 r. – październik 2018 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-20Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2016-12-20Robert KasprzakCzłonek ZarząduRobert Kasprzak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »