PATENTUS (PAT): Zawarcie znaczącej umowy - raport 7

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "Wykonawca”) informuje, iż w dniu 27.03.2019 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 19.013-16 ("Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. ("Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 15.03.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzebłowego ścianowego z kruszarką, przenośnika zgrzebłowego podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego ("Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały” ("Odbiorca końcowy”).

Reklama

Wartość Umowy wyniesie 16 031 544,71 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

1)12 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia wystawionego przez Zamawiającego, za wyjątkiem:

a)kadłubów napędów przenośników zgrzebłowych termin dostawy wynosi - do 16 tygodni,

b)przekładni, sprzęgieł, silników i wyprawki - do 16 tygodni

2)pożądany termin zakończenia dostawy rynnociągu wraz z prowadnicami kabli:

od 01 do 31 maja 2019r.

Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 24 miesięce od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

a)Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole; łańcuchy PZS i PZP – 18 miesięcy,

b)Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;

c)Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;

d)Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesięce licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a)za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,

b)w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 7 do 10 dnia włącznie,

c)w wysokości 0,5% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w §7,

d)w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,

e)w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.

f)w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,

g)wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

1.Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron.

2.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:

1)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.

2)utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

3)w przypadku zaproponowania innego podwykonawcy, w wyniku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, który nie spełnia zasad określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4)zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Polskiej Grupy Górniczej a stosunek pracy został z nimi rozwiązany, na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)

5)otwarcia postępowania likwidacyjnego,

6)wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej zapisami lub dokumentacją,

7)wykonywanie Umowy w sposób zagrażający imieniu Zamawiającego lub spółek zależnych i powiązanych z Zamawiającym,

8)naruszenie przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w odrębnie wskazanym terminie liczonym od dnia doręczenia takiego wezwania, które w szczególności będzie zawierać:

określenie szczegółów naruszenia

żądanie usunięcia wymienionych naruszeń

termin na wykonanie żądań

5.Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

1)ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową.

2)zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane

3)niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:

a)niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy

od realizacji Umowy w całości lub w części

b)nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

6.Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-27JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »