Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie znaczącej Umowy. - raport 41

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (BWP), na mocy której Emitent zobowiązuje się wybudować i oddać do użytkowania gazociąg wraz z przyłączem/przyłączami gazu w miejscowości Dąbrowa Górnicza (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt), co łącznie stanowi przedmiot Umowy.

Reklama

Za realizację Przedmiotu Umowy Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 2 350 000,00 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wynagrodzenie obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem że:

1) 50 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,

2) 45 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,

3) 5 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

Strony Ustaliły termin do wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 28.02.2020r. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło GENERGY prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

BWP jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Emitenta (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, z tytułu przygotowania przez Spółkę terenu na przeprowadzenie przez PSG prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami, skutkującego niemożnością podjęcia przez BWP tych prac - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, za każdy przypadek, w którym Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % łącznego wynagrodzenia netto.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »