ELEKTROTI (ELT): Zawarcie znaczącej umowy - ELEKTROTIM S.A. podwykonawcą w ramach "Wykonania Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu" - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2010r. weszły w życie dwie Umowy z Zamawiającym tj. WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Reklama

ELEKTROTIM S.A., działając jako podwykonawca Zamawiającego będzie wykonywał ww. umowy w ramach realizacji zadania, którego przedmiotem jest "Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych", z podziałem na następujące zakresy rzeczowo-finansowe:

1. Umowa - zadanie 1 - na "Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie Projektu pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu - ETAP I".

2. Umowa - zadanie 2 - na "Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie realizacji funkcji kluczowych nie wchodzących w zakres Projektu Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego - ETAP I".

Łączna wartość przedmiotu umów to wynagrodzenie, stanowiące sumę cen ryczałtowych za etapy przedmiotu poszczególnych Umów podlegających odrębnym odbiorom i wynosi netto: 26.345.456,44 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 44/100)

a) w tym za Umowę - Zadanie 1 - 18.903.652,24 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote, 24/100) netto.

b) w tym za Umowę - Zadanie 2 - 7.441.804,20 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset cztery złote i 20/100) netto.

Umowy została zawarte na okres:

a) Umowa - Zadanie 1 - do dnia 31.10.2011 r.

b) Umowa - Zadanie 2 - do dnia 30.11.2012 r.

Strony ustaliły odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. ELEKTROTIM S.A. może naliczyć WASKO S.A. karę umowną za odstąpienie od Umowy z winy WASKO w wysokości 15 % wynagrodzenia netto. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji odstąpienia przez Inwestora tj. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. ELEKTROTIM S.A. zapłaci kary umowne WASKO S.A.:

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie ELEKTROTIM S.A., w wysokości 15 % wynagrodzenia Wykonawcy netto

2) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminach określonych w umowie, w wy-sokości:

a) 0,1% wynagrodzenia netto za wykonanie danego Etapu, którego dotyczy opóźnienie, i to za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego Etapu, z zastrzeżeniem pkt b) poniżej,

b) jeżeli opóźnienie w wykonaniu danego Etapu przekroczy 30 dni w stosunku do terminu określonego w Umowie, ELEKTROTIM S.A. zapłaci WASKO S.A. karę umowną w wysokości 50.000,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia w wykonaniu danego Etapu,

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbiorów lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 10.000,00 zł

za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za nieprzekazanie zatwierdzonej koncepcji, w wysokości 30.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu,

5) za niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem, w wysokości 30.000,00 zł za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie z harmonogramem,

6) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w umowie (dostarczanie wykazu personelu w zakresie kadry technicznej), w wysokoÂŹści 5.000,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązań,

7) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w umowie (etapy robót budowlane), w wysokości 15.000,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązań,

8) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w umowie (wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz depozyt kodów źródłowych i dokumentacji oprogramowania sterowników sygnalizacji świetlnej) w wysokości 20.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu.

3. WASKO S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego prze-wyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. Całkowita odpowiedzialność ELEKTROTIM S.A. z tytułu kar umownych ograniczona jest do wartości 50% wynagrodzenia Zamawiającego brutto wskazanego w Kontrakcie, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraty przez Inwestora środków unijnych w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania przez ELEKTROTIM S.A. niniejszej Umowy, gdzie WASKO S.A zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, naliczonych przez Inwestora firmie WASKO S.A. z tytułu okoliczności leżących po stronie ELEKTROTIM S.A., a które wpłynęły na utratę przez Inwestora środków unijnych.

4. ELEKTROTIM S.A jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez WASKO S.A. na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez WASKO S.A. będącym konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania przez ELEKTROTIM S.A. niniejszej Umowy, a w szczególności do naprawienia szkody poniesionej przez WASKO S.A. na skutek zgłoszenia przez Inwestora lub osób trzecich roszczenia do WASKO S.A. i zapłaty odszkodowania przez WASKO S.A. na rzecz Inwestora lub osób trzecich oraz do poniesienia wszelkich konsekwencji obciążających WASKO S.A. zgodnie z Kontraktem wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez ELEKTROTIM S.A., w tym przede wszystkim ELEKTROTIM S.A. będzie zobowiązany do zwrotu WASKO S.A. kar umownych zapłaconych przez WASKO S.A. na rzecz Inwestora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Kontraktu w części dotyczącej zobowiązań ELEKTROTIM S.A określonych w niniejszej Umowie. ELEKTROTIM S.A. będzie również zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez WASKO S.A., w wyniku wstrzymania przez Inwestora płatności należnej WASKO S.A lub rozwiązania albo odstąpienia przez Inwestora od Kontraktu, z przyczyn, za które ELEKTROTIM S.A. ponosi odpowiedzialność.

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Dariusz Połetek - Wiceprezes Zarządu ds finansowych

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Elektrotim SA | Raport bieżący | podwykonawca | W.E. | wykonanie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »