Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z KGHM Polska Miedź S.A. - raport 64

Raport bieżący nr 64/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 10.10.2014 r. otrzymał podpisaną umowę, datowaną na dzień 01.10.2014 r., której stronami są : KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (Zamawiający ) oraz jednostka zależna Emitenta: KOPEX Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu (Wykonawca).

Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie pracy pt: "Opracowanie prototypu kompleksu urabiającego" w ramach zadania pn: "Określenie możliwości techniczno-technologicznych i ekonomicznych urabiania mechanicznego rudy miedzi zmechanizowanym kompleksem oraz udział w próbach eksploatacyjnych z zaprojektowanym i wykonanym prototypem zmechanizowanego kompleksu". Umowa jest wyrazem woli stron, które wyraziły zamiar współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu prototypowego zmechanizowanego kompleksu ścianowego do wybierania pokładów rudy miedzi, który może zostać zastosowany w podziemnych kopalniach rudy miedzi KGHM Polska Miedź S.A.

Reklama

Ogólna wartość wynagrodzenia Wykonawcy jest określona ryczałtowo i wynosi 47.822.336,00 zł netto + VAT.

Umowa będzie realizowana w trzech etapach: I etap - 20 miesięcy, II etap - 16 miesięcy, III etap - 7 miesięcy.

Rozpoczęcie pracy nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego wyników projektu realizowanego przez AGH w Krakowie i Wykonawcę pt. "Opracowanie, wykonanie i badania modelu organu do mechanicznego urabiania rud miedzi."

W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania ww. Umowy stronom będzie przysługiwało prawo zastosowania kar umownych:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za:

a) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia netto;

b) opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek etapu pracy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, łącznie do wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto za dany etap pracy,

c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu pracy, łącznie do wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto za dany etap pracy,

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości netto Umowy.

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości wynagrodzenia umownego za pracę.

Jednostki zależne Emitenta, w okresie od dnia 16 grudnia 2013 r. zawarły z KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i jego podmiotami zależnymi szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego PSr 2014 w dniu 27 sierpnia 2014 roku). Kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 1.525.136 tys. zł.

Łączna wartość umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. i jego podmiotami zależnymi, o których Emitent powziął informacje w okresie od 16 grudnia 2013r. do 10 października 2014r. wynosi 175.762.336,00 zł. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 )., spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa ramowa datowana na 07.11.2013r., otrzymana w dniu 16.12.2013 r., której stronami są :

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Oddział Zakłady Górnicze "Lubin” w Lubinie (Zamawiający) oraz jednostka zależna Emitenta : KOPEX Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu (Wykonawca).

Przedmiotem ww. umowy jest określenie pomiędzy stronami warunków udzielania i realizacji zamówień zwanych w Umowie "zamówieniami wykonawczymi” na wykonanie robót w zakresie zabudowy przenośników taśmowych w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. (roboty pod ziemią) jakich Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy.

Ogólna łączna wartość umów wykonawczych może wynieść maksymalnie 64.000.000,00 zł netto + VAT.

Umowa ramowa obowiązuje do 31.12.2017 r.

Postanowienia o karach umownych zawarte w Umowie (wg. kryteriów RMF):

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Umowy wykonawczej Stronom będzie przysługiwało prawo stosowania następujących kar umownych ;

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za:

a) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie,

b) odstąpienie od Umowy wykonawczej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w danej Umowie Wykonawczej,

c) każdorazowe opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę robót będących przedmiotem Umowy wykonawczej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w danej Umowie wykonawczej, za każdy dzień opóźnienia,

d) każdorazowe opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad/i lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w danej Umowie wykonawczej za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto o której mowa w Umowie.

b) odstąpienie od Umowy wykonawczej przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w Umowie wykonawczej.

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-10 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-10-10 Andrzej Meder Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »