Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie”) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy podmioty zależne od Spółki zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”) umowy kredytowe o łącznej wartości 61.793.197,76 zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem 76/100 złotych). Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 8 września 2014 r. na podstawie której Bank udzielił spółce pod firmą Bliska Wola 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach ("BW2”)następujących kredytów :

Reklama

•kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości 40.764.710 zł;

•kredytu VAT w maksymalnej wysokości 3.000.000 zł,

•kredytu inwestycyjnego w maksymalnej wysokości 4.000.000 zł .

(dalej łącznie Kredyty)

Kredyty został udzielone w związku z realizacją przez BW2 inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31

Istotne warunki Kredytów :

1)ostateczny termin spłaty Kredytów został ustalony na dzień przypadający 9 miesięcy po dacie zakończenia realizacji inwestycji lub też w dniu przypadającym po 33 miesiącach po dacie pierwszej wypłaty kredytu deweloperskiego, zależnie co nastąpi pierwsze

2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;

2) oprocentowanie należności przeterminowanych jest zmienne na dzień udzielenia Kredytu wynosi 3 x stopa kredytu lombardowego w NBP;

3) prawne zabezpieczenia Kredytów

•umowna hipoteka do kwoty 71.647.065 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) na nieruchomości na której realizowana jest inwestycja, ustanowiona na pierwszym miejscu;

•zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe ustanowione na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym BW2 wraz z pełnomocnictwem udzielonym przez Spółkę na rzecz Banku do wykonywania praw z udziałów oraz oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji z zastawionych udziałów w trybie art. 97 Prawa Bankowego;

•zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe ustanowione na wierzytelnościach z rachunków BW2;

•pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Bw2 do posiadanych rachunków oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;

•blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, z tym zastrzeżeniem iż w przypadku rachunku sprzedaży i rachunku VAT - będzie to blokada ustanowiona od dnia zawarcia umowy kredytowej, a w przypadku pozostałych rachunków - blokada może być ustanowiona po wystąpieniu naruszenia warunków umowy kredytowej;

•przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z: (i) Przedwstępnych Umów Sprzedaży innych niż Umowy Deweloperskie, (ii) umów ubezpieczenia zawartych w związku z realizacją Projektu oraz dotyczących Budynków (poza umową ubezpieczenia dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej); (iii) Umów Budowlanych oraz gwarancji dobrego wykonania i gwarancji jakości wystawionych w związku z nimi oraz (iv) umów dotyczących sporządzenia projektów, zgodnie z którymi realizowany jest Projekt;

•poręczenie, według prawa cywilnego, udzielone przez Spółkę, do kwoty 71.647.065 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) (tj. 150% łącznej maksymalnej kwoty Kredytów) wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z umowy poręczenia (do 200% łącznej maksymalnej kwoty Kredytów), sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego;

•podporządkowanie spłaty przez BW2 zadłużenia z tytułu udzielonych mu pożyczek spłacie zadłużenia wynikającego z niniejszej Umowy z tytułu udzielonych Kredytów wraz z przelewem warunkowym na Bank wierzytelności wynikających z odpowiednich umów pożyczek oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z umowy podporządkowania, sporządzonym zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego przez każdego podporządkowanego wierzyciela;

•depozyt w wysokości 500.000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) utworzony na rachunku sprzedaży celem zabezpieczenia płatności odsetek od kwoty wykorzystanych i niespłaconych kredytu deweloperskiego i kredytu VAT, po zakończeniu okresu udostępnienia;

•oświadczenie BW2 o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Kredytów, sporządzone zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego odrębnie w odniesieniu do każdego z Kredytów, do kwoty 200% maksymalnej kwoty Kredytów.

4)uruchomienie Kredytów następuje po :

•Przedłożeniu oświadczenia zarządu BW2 wystawione nie wcześniej niż 2 (dwa) dni robocze przed złożeniem dyspozycji dot. pierwszej wypłaty, poświadczający, że każdy dokument dostarczony zgodnie z umową jest prawidłowy, aktualny i w pełni wiążący.

•Przedłożeniu oświadczenia zarządu BW2 wystawione nie wcześniej niż 2 (dwa) dni robocze przed złożeniem dyspozycji dot. pierwszej wypłaty o braku występowania naruszenia oraz potwierdzającego prawdziwość i rzetelność oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie kredytowej.

•Przedłożenie raportu otwarcia przez bankowego Inspektora Nadzoru w formie i treści satysfakcjonującej dla Banku potwierdzającego zgodność założeń projektu w zakresie dokumentacji technicznej jak i finansowej, zgodność obowiązującymi przepisami prawa, ważność niezbędnych pozwoleń oraz zgodność projektów z przepisami prawa, potwierdzenie stanu prac.

•Przedłożenie wyceny wartości rynkowej gruntu oraz wartości rynkowej nieruchomości po ukończeniu prac wykazującą utrzymanie wskaźnika LTV założonego w Kredytach.

•Przedłożenie wzorów dokumentów stosowanych w umowach z nabywcami lokali i ich akceptacja przez Bank

•Uzyskanie założone progu zawarcia umów dotyczących lokali realizowanych w projekcie.

•Prowadzenie rachunków bankowych wyłącznie w Banku.

•Utrzymania założonych wskaźników finansowych.

•Przedłożenie zaświadczeń o braku zaległości w zakresie opłacania podatków jak i składek na ubezpieczenie społeczne.

•Złożenie wniosku o wpis hipoteki i brak wpisu jakichkolwiek innych roszczeń lub wniosków o wpis roszczeń.

•Podpisanie umów ustanowienia zastawów rejestrowych oraz zwykłych.

•Dokonanie i zawiadomienie o cesji z praw przewidzianych jako zabezpieczenia Kredytów.

•Przedłożenie zaświadczeń potwierdzających brak obciążeń na majątku lub udziałach BW2 poza przewidzianymi jako zabezpieczenie Kredytów.

5) brak zapisów dotyczących kar umownych.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż łączna wartość zawartych umów kredytowych pomiędzy Bankiem a podmiotami zależnymi od Spółki, przekracza 10 % kapitałów zakładowych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-09Małgorzata Ostrowska Członek Zarzadu
2014-09-09Wojciech Rajchert Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »