Reklama

TUEUROPA (ERP): Zawarcie znaczącej Umowy przez Emitenta i jednostkę od niego zależną - raport 57

Raport bieżący nr 57/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o uzyskaniu w dniu

dzisiejszym od jednostki zależnej, tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA

informacji o zawarciu dzisiaj przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z jednym z Banków Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Funduszem Kapitałowym Klientów Banku, która łącznie z innymi umowami zawartymi z tym

Reklama

Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostkę zależną od Emitenta, tj.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, w którym Emitent posiada 100% akcji, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Umowa największej wartości - Grupowa Umowa Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości została zawarta 30.11.2010 roku.

Umowa określa zasady, na jakich TU Europa SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową kredytobiorców, a także prawa i obowiązki stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją.

Przedmiot ubezpieczenia:

TU Europa SA ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe określone w Umowie, które wystąpiły w czasie trwania okresu odpowiedzialności TU EUROPA SA.

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest brak możliwości pokrycia w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy względem banku z tytułu udzielonego kredytu, w sytuacji, w której doszło do spadku wartości nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu. Ubezpieczającym jest Bank, natomiast Ubezpieczonym jest Kredytobiorca.

Okres ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia trwa od 18 do 60 miesięcy (w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia i rozpoczyna się z dniem wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu.

Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest Ubezpieczający. Składka ubezpieczeniowa naliczana jest za cały okres ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia w złotych polskich. Jako podstawę naliczenia składki przyjmuje się wartość kredytu udzielonego przez Bank.

Warunki finansowe, na jakich TU Europa SA świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.

Umowa weszła w życie z dniem 30 listopada 2010 roku.

Jako kryterium będące podstawą uznania Umowy za Umowę znaczącą przyjęto stosunek wartości przedmiotu Umowy do kapitałów własnych Emitenta.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 15,6 mln zł, natomiast szacowana wartość umów

zawartych z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 56,3 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy, jak i umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tych umów

uzyskanych w okresie 5 lat.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »