Reklama

MIRBUD (MRB): Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którym Liderem jest MIRBUD S.A.

Raport bieżący nr 50/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 28.10.2014 r. informującego o wyborze oferty Konsorcjum firm, w składzie: MIRBUD S.A., 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 – Lider, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Partner (dalej: "Konsorcjum"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze (dalej: "Zamawiający”) a Konsorcjum została zawarta umowa na "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km, tj. od km 16+400 do ok. km 33+300”

Reklama

Wstępny procentowy udział w Konsorcjum poszczególnych firm przedstawia się następująco:

• MIRBUD S.A. – 99,0% robót,

• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM” Sp. z o.o. – 1,00% robót.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wynosi 447.999.000,00 zł. brutto. Maksymalną Wartość Zobowiązania stanowi kwota 479.358.930,00 zł. Umowa przewiduje, że gdyby Cena Kontraktowa miała przekroczyć kwotę Maksymalnej Wartości Zobowiązania, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do Umowy

Konsorcjum zobowiązało się zakończyć roboty będące przedmiotem Umowy w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Do czasu realizacji przedmiotu Umowy (z wyłączeniem czasu objętego projektowaniem) nie wlicza się okresów zimowych, tj. okresów od 15 grudnia do 15 marca.

Strony ustaliły w Umowie następujące, tzw. Wymagane Minimalne Ilości Wykonania – Kamienie Milowe, które stanowią:

▪ Kamień Milowy nr 1 – złożenie w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy kompletnego wniosku o ZWID/PnB.

▪ Kamień Milowy nr 2 – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych wg Subklauzuli 14.3 na cały projektowany odcinek w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

▪ Kamień Milowy nr 3 – wykonanie w terminie do 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy

i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 (Wymagana Minimalna Ilość Wykonania), Roboty o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Umowa przewiduje, że Konsorcjum zapłaci Zamawiającemu kary umowne z różnych przyczyn jednakże z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Zamawiający zapłaci Konsorcjum karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 (Odstąpienie przez Zamawiającego) i Subklauzuli 15.5 (Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia) i Subklauzuli 19.7 (Zwolnienie z wywiązywania się – zgodne z prawem) i art. 145 Prawa zamówień publicznych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż procentowa wartość Umowy przypadająca na Emitenta przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Paweł KorzeniowskiCzłonek Zarządu
2014-12-19Tomasz SałataCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »