Reklama

MIRBUD (MRB): Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którym partnerem jest spółka zależna od Emitenta - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 31.01.2013r. informującego o wyborze oferty Konsorcjum firm, w składzie: SALINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider, IMPREGILO S.p. A Via del Missagla z siedzibą w Mediolanie, we Włoszech - Partner, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni – Partner (dalej: "Konsorcjum"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., w której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, iż w dniu 03.04.2013r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Zamawiający”) a Konsorcjum została zawarta umowa na "Kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I Czerniewice – Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin – Brzezie od km 163+300 do km 186+366" (dalej: "Umowa”).

Reklama

Procentowy udział w Konsorcjum poszczególnych firm przedstawia się następująco:

• SALINI POLSKA Sp. z o.o. - 33,34%,

• IMPREGILO S.p. A Via del Missagla - 33,34%,

• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. - 33,32%.

Wartość Umowy brutto: 450.238.073,92 zł.

Konsorcjum zobowiązało się zakończyć roboty będące przedmiotem Umowy w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Umowa przewiduje, że Konsorcjum zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;

(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 15% wartości tych Robót;

(c) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą oddzielnie;

(d) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych, za każdy dzień zwłoki;

(e) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego w wysokości 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki;

(f) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania prac zaległych wyszczególnionych w Świadectwie Przejęcia w wysokości 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki;

(g) za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4, któregokolwiek z Podwykonawców, w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę;

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Ofercie w wysokości 10% wartości wykonywanych przez Podwykonawców Robót;

(i) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, za każdy dzień zwłoki;

(j) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia Robót, niezgodnych z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu, braki w oznakowaniu, oraz wykonanie lub utrzymanie oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych, za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości.

Każda z Kar umownych wymienionych w pkt (a)-(j) jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywiązywania się – zgodne z prawem] i art. 145 Prawa zamówień publicznych.

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż procentowa wartość Umowy przypadająca na spółkę zależną od Emitenta przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-04Jerzy MirgosPrezes Zarządu
2013-04-04Wacław JankowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »