Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 24 maja 2011 r. J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach ("Wykonawca"), będący podmiotem zależnym od Spółki, zawarł umowę z J.W. Wrona Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach ("Inwestor") o wartości netto 80.000.000 złotych. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wybudowanie przez Wykonawcę w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami i garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie sieci, przyłączy, węzłów cieplnych, dróg, parkingów, chodników, zieleni i elementów zagospodarowania terenu z podłączeniem do infrastruktury wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Inwestora, położonej w Warszawie przy ul. Wroniej 45 stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 10 o pow. 6978 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00138852/8 ("Inwestycja").

Termin zakończenia robót przez Wykonawcę określony został w Umowie na dzień 25 marca 2013 r. a uzyskania pozwolenia na użytkowanie 60 dni od daty zakończenia robót. Wynagrodzenie zostało ustalone ryczałtowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie otrzymanych przez Inwestora faktur, wystawionych na podstawie protokołów odbioru pełnych i należytych jakościowo robót objętych umową, odbieranych wraz z postępem ich wykonania.

Wykonawca udzieli Inwestorowi 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, której termin rozpoczyna się od daty końcowego odbioru Inwestycji. Inwestor zatrzyma z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury 5 % wartości wykonanych i odebranych prac netto tytułem kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna będzie zwrócona Wykonawcy w następujący sposób :

2 % wartości faktur w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego Inwestycji oraz po usunięciu ewentualnych wad i usterek;

1,5 % wartości faktur po upływnie jednego roku od daty dokonania odbioru końcowego Inwestycji oraz po usunięciu ewentualnych wad i usterek;

1,5 % wartości faktur po upływie okresu gwarancji tj. 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Inwestycji oraz po usunięciu ewentualnych wad i usterek, które mogą się ujawnić w trakcie komisyjnego odbioru pogwarancyjnego.

Strony ustaliły iż Inwestorowi będzie przysługiwała kara umowna, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego terminu w przypadku: (i) nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania robót w terminie określonym jako dzień rozpoczęcia robót; (ii) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi Normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych; (iii) przerwania przez Wykonawcę robót i nie realizowanie ich przez okres powyżej 7 dni roboczych z przyczyn niezależnych od Inwestora; (iv) opóźnia się przez Wykonawcę w wykonywaniu robót o 30 lub więcej dni w stosunku do terminów węzłowych (kamienie milowe) określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, dla danego elementu i /lub etapu; (v) naruszenia przez Wykonawcę postanowienia umowy, po pisemnym wezwaniu go przez Inwestora do zaniechania naruszeń i wyznaczenia mu 14 dniowego terminu, a Wykonawca nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.

Inwestor może naliczyć Wykonawcy kary umowne: (i) za opóźnienie w wykonaniu etapu przedmiotu umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wartości netto opóźnionego etapu za każdy dzień opóźnienia, (ii) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości netto elementu, w którym wystąpiła wada za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą jest fakt iż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.
Tomasz Panabażys - Vice Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »