Reklama

IALBGR (IAG): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 roku spółka zależna od Emitenta – SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu ("SMT Software”) zawarła ze Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, umowę której przedmiotem jest "Budowa Platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” ("System EPL”), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 VII oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Reklama

W zamian za realizację przedmiotu umowy SMT Software przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 18 051 895,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 00/100 groszy) płatne po dokonaniu odbioru końcowego Systemu EPL.

Zgodnie z harmonogramem prac zawartym w umowie odbiór końcowy systemu informatycznego jest zaplanowany na wrzesień 2014 roku, a okres wsparcia w utrzymaniu systemu jest zaplanowany na kolejne 3 lata. W związku z faktem przedłużenia terminu podpisania niniejszej umowy o kilka miesięcy wynikającym z późnego terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Warszawie skargi UKE na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, Urząd Komunikacji Elektronicznej wystąpił do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z wnioskiem o przedłużenie wstępnego terminu realizacji projektu do czerwca 2015 roku. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji w powyższej sprawie UKE oraz Emitent podejmą działania mające na celu podpisanie aneksu do niniejszej umowy zmieniającego termin odbioru końcowego Systemu EPL.

W ramach projektu SMT Software ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Łączny limit kar umownych szczegółowo opisanych w umowie i uzależnionych od poszczególnych faz projektu nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia SMT Software. W umowie zawarte są warunki rozwiązujące, związane z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem przez SMT Software poszczególnych, szczegółowo opisanych faz wykonywania przedmiotu umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

O wszelkich zmianach do niniejszej umowy Emitent poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Adam KuszykWiceprezes ZarząduAdam Kuszyk
2014-06-06Szymon PuraWiceprezes ZarząduSzymon Pura

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »