Reklama

ELEKTROTI (ELT): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez MAWILUX S.A.

Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 24.05.2013r. powziął wiadomość od Zarządu MAWILUX S.A. - spółki zależnej od ELEKTROTIM S.A. - o otrzymaniu przez MAWILUX S.A. od spółki BUDIMEX Spółka Akcyjna, Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ w Warszawie z siedzibą w Warszawie podpisanej w dniu 21.05.2013r. znaczącej umowy.

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z robotami towarzyszącymi, w ramach zadania: "Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Przebudowa i rozbudowa PPS 2, PPS 4 i PPS 6 (wraz z DK D1) oraz przebudowa drogi startowej DS-3 i rozbudowa dróg kołowania”.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

1) 1.471.624,67 EUR (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 67/100 EURO) netto za dostawy materiałów oświetlenia nawigacyjnego

oraz

2) 9.333.892,97 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa 97/100 PLN) netto za roboty budowlano-montażowe oraz pozostałe dostawy.

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 01.08.2014r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony (BUDIMEX S.A. i MAWILUX S.A.) zastrzegły mi.in. stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez BUDIMEX S.A. na usunięcie wad;

3. w razie odstąpienia od Umowy przez BUDIMEX S.A. z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność MAWILUX S.A., a także w razie odstąpienia od Umowy przez MAWILUX S.A. z przyczyn niezależnych od BUDIMEX S.A. – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A., czyli podmiotu dominującego w stosunku do MAWILUX S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-24Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2013-05-24Ryszard FilipProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »