Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 14/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że został poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta - ("Spółka zależna”, "INSTAL- LUBLIN”), iż INSTAL – LUBLIN w dniu 1 czerwca 2015 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę pomiędzy IMTECH Polska Sp. z o.o. w Warszawie, jako Zamawiającym a INSTAL –LUBLIN, jako Wykonawcą ("Umowa”). Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż instalacji ciepła technologicznego CT, wody lodowej WL, instalacji grzewczych I instalacji wodnej systemu VRF w obiekcie składającym się z "budynków A, B, C biurowo - usługowych na działce nr ewid. 24/2 i części działki nr ewid. 30", zwanym Warsaw Spire położonym przy Placu Europejskim 1,2,6 w Warszawie.

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy INSTAL – LUBLIN otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.100.000,00 (pięć milionów sto tysięcy złotych) złotych netto, która podlega powiększeniu o podatek VAT.

Termin ukończenia przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 30 stycznia 2016 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty następujących kar umownych:

a) za opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek etapu przedmiotu Umowy w odniesieniu do danego terminu kluczowego (terminy kluczowe zdefiniowane są w Umowie) – kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za tę część przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, chyba że Wykonawca udowodni, ze opóźnienie nastąpiło z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy, lecz nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia netto, opóźnienie liczone będzie od dnia następującego bezpośrednio po danym terminie kluczowym; kara umowa nie będzie należna, jeżeli opóźnienie nastąpi z winy Zamawiającego;

b) w razie wypowiedzenia/odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy (niezależnie czy w zakresie całości czy Części Przedmiotu Umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto;

c) kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za daną część robót, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i dokonaniu uzupełnień tej części w stosunku do ustalonej przez Zamawiającego daty usunięcia wad lub dokonania innych niż leżące po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia netto za tę część przedmiotu Umowy;

d) kara w wysokości 5000 zł za każdorazowe wykonanie prac głośnych w godzinach 8.00-18.00 podczas wykonania aranżacji powierzchni przeznaczonych dla najemców po odbiorze budynku;

e) kara umowna za niewypełnienie obowiązku wynikającego z pkt 8.17 i 8.18 Umowy (Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty kary umownej za niewypełnienie obowiązku wynikającego z punktu 8.17 wyłącznie wtedy gdy Inwestor obciąży Zamawiającego karą umowna z tytułu niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków umownych w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień pkt. 8.17) w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia dla każdorazowego przypadku niewywiązania się z w/w obowiązku;

f) za nieprzestrzeganie przepisów BHP - kara pieniężna, która jednorazowo nie może przekroczyć 500 zł;

g) za nieusprawiedliwioną nieobecność umocowanego przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu koordynacyjnym - kara w wysokości 500 zł., za niewywiązanie się Wykonawcy z poczynionych ustaleń ze spotkań koordynacyjnych - kara w wysokości 5000 zł.

h) w przypadku nie uprzątnięcia placu budowy niezwłocznie po ewentualnym pisemnym wezwaniu przez Kierownika Budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowna w wysokości 1000zł za każdy dzień, kiedy plac budowy będzie nie uprzątnięty;

2. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć równowartości 10% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-02Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-06-02Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »