Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 34/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. został poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta - ("Spółka zależna”, "INSTAL- LUBLIN”) o podpisaniu pomiędzy Mostostal Zabrze S.A., jako Zamawiającym a INSTAL –LUBLIN, jako Wykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie przez INSTAL – LUBLIN konstrukcji Magazynu Paliw na bazie DDP Teren Budowy Huta Miedzi Głogów I w ramach realizowanej przez Zamawiającego dla KGHM Polska Miedź S.A. w Lublinie ("Inwestor”) inwestycji pn. "Program modernizacji pirometalurgii w ramach ciągu technologicznego Huty Miedzi Głogów I”.

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy INSTAL – LUBLIN otrzyma orientacyjne wynagrodzenie w kwocie 4.996.527,23 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 23/100) złotych netto, która podlega powiększeniu o podatek VAT. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów.

Zgodnie z Umową zakończenie całości prac wraz z przekazaniem całości dokumentacji powykonawczej (dokumentacji technicznej i jakości) nastąpi do dnia 29.02.2016 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia Umownego netto;

b) z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia i/lub terminów pośrednich realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Umowie oraz harmonogramie (harmonogramach) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

c) z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy – karę umowną w wysokości 0,20 % wartości Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

d) w przypadku odmowy lub niepodjęcia w terminie określonym w Umowie wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za Przedmiot Umowy;

e) za zatrudnianie w jakiejkolwiek formie pracowników Inwestora lub Zamawiającego do wykonywania Przedmiotu Umowy – 2.500 zł za każde naruszenie;

f) jeżeli Wykonawca, bez zgody Inwestora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności będzie korzystał ze sprzętu Inwestora za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 424 Kodeksu cywilnego – 2.500 zł za każde zdarzenie;

g) w przypadku działania Wykonawcy niezgodnie z Planem Zapewnienia Jakości Instrukcjami KGHM, BIOZ, Planem Organizacji Budowy, lub innymi dokumentami Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy karę umowną w wysokości 2.500 zł za każde kolejne zdarzenie;

h) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy wewnętrznych instrukcji Inwestora, Planu Zapewnienia Jakości, Planu Organizacji Budowy w zakresie bezpieczeństwa i zasad prowadzenia prac na placu budowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2.500 zł za każde kolejne zdarzenie;

i) Za każdy pełen tydzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu raportu postępu prac przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000 zł.

2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia Umownego netto.

3. Suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy, za wyjątkiem kary z tytułu odstąpienia od Umowy zgodnie pkt 1 ppkt. a) powyżej, nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Umownego netto Wykonawcy.

4. Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kwoty kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-28Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-08-28Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »