Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o wykonanie robót budowlano – montażowych, podpisanej uprzednio przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem są roboty budowlane polegające na wykonaniu z własnego materiału elementów prefabrykowanych oraz ich wbudowanie w obiekt wraz z wykonaniem projektu warsztatowego dla potrzeb inwestycji "Projekt Elektrownia Kogeneracyjna CHP Zabrze”.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone na kwotę 2 829 518,23 złotych netto. Strony określiły termin zakończenia robót na dzień 1 sierpnia 2017 roku, w tym zakończenie robót obejmujących swoim zakresem budynek elektryczny do dnia 20 listopada 2016 roku.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w umowie, w szczególności w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniami) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Budimex S.A. na usunięcie wad. Nadto, umowa przewiduje uprawnienie Budimex S.A. do dochodzenia kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Budimex S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S A., jak również w razie odstąpienia od Umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn niezależnych od Budimex S.A. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z umową, Budimex S.A. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Budimex S.A. gwarancję bankową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności do upływu 60 dnia po dacie upływu okresu rękojmi i gwarancji umowy. Pekabex Bet S.A. udzieli gwarancji na okres 5 lat i 30 dni licząc od odbioru inwestycji przez inwestora. Nadto, gwarancja zostanie zredukowania do 50% jej wartości po upływie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez inwestora. Budimex S.A. jest również uprawniony do potrącenia z każdej wystawionej przez Pekabex Bet S.A. faktury kwoty 5% jej wartości netto zabezpieczenia roszczeń tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz tytułem gwarancji i rękojmi. Zatrzymana kwota zostanie zwrócona w następujący sposób: 50% jej wartości zostanie zwrócone po odbiorze inwestycji i usunięciu ewentualnych wad, natomiast pozostała kwota zostanie zwrócona po 60 dniach od upływu okresu rękojmi i gwarancji oraz po usunięciu ewentualnych wad. Pekabex Bet S.A. jest przy tym uprawniony do zamiany 50% ww. zatrzymania po odbiorze inwestycji przez inwestora i usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad na gwarancję bankową usunięcia wad i usterek.

Budimex S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów brutto zawartych z Budimex S.A. od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 16 430 300,17 złotych netto plus należny podatek VAT.

Umową o największej wartości jest umowa o wykonanie robót budowlano - montażowych zawarta w dniu 21 lipca 2016 roku pomiędzy spółką Pekabex Bet S.A. a spółką Budimex S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż elementów prefabrykowanych dla budowy hali magazynowej w Będzinie. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. zostało określone na kwotę 12 240 000,00 złotych netto. Strony określiły termin zakończenia całości robót na dzień 4 listopada 2016 r.

Umowa zawarta w dniu 21 lipca 2016 roku zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Umowie, w szczególności w Harmonogramie Realizacji przedmiotu umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniami) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Budimex S.A. na usunięcie wad. Nadto, umowa przewiduje uprawnienie Budimex S.A. do dochodzenia kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Budimex S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A., jak również w razie odstąpienia od Umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn niezależnych od Budimex S.A. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z umową, Budimex S.A. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią w/w umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Budimex S.A. gwarancję bankową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności do upływu 60 dnia po dacie upływu okresu rękojmi i gwarancji umowy. Pekabex Bet S.A. udzielił gwarancji na okres 10 lat i 30 dni na prace w zakresie konstrukcji dachu oraz 5 lat i 30 dni na pozostały zakres licząc od odbioru inwestycji przez inwestora, przy czym dla terminu ważności gwarancji bankowej obowiązuje termin 10 lat i 30 dni. Nadto, gwarancja zostanie zredukowania do 50% jej wartości po upływie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez inwestora. Budimex S.A. jest również uprawniony do potrącenia z każdej wystawionej przez Pekabex Bet S.A. faktury kwoty 5% jej wartości netto zabezpieczenia roszczeń tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz tytułem gwarancji i rękojmi. Zatrzymana kwota zostanie zwrócona w następujący sposób: 50% jej wartości zostanie zwrócone po odbiorze inwestycji i usunięciu ewentualnych wad, natomiast pozostała kwota zostanie zwrócona po 60 dniach od upływu okresu rękojmi i gwarancji oraz po usunięciu ewentualnych wad. Pekabex Bet S.A. jest przy tym uprawniony do zamiany 50% ww. zatrzymania po odbiorze inwestycji przez inwestora i usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad na gwarancję bankową usunięcia wad i usterek.

Budimex S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-10Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2016-08-10Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »