Reklama

EMCINSMED (EMC): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie - korekta

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. doszło do pomyłki rachunkowej i pisarskiej, błędnie wskazano okres zobowiązania oraz łączną maksymalną kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku wobec spółki Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie – spółki zależnej od Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015.

Reklama

W związku z powyższym akapit o dotychczasowym brzmieniu:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi 20 302 635,56 złotych.

oraz akapit:

W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 999 000,96 zł.

otrzymuje brzmienie:

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi 20 302 635,56 złotych.

oraz

W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 985 744,96 zł.

Treść raportu bieżącego po dokonani powyższej zmiany jest następująca:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2015 r. zawartych przez spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne), ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez Szpital Zdrowie w Kwidzynie, prowadzony przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie – spółkę zależną od Emitenta.

O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014), Emitent informował w raportach bieżących 19/2014 z 29.01.2014; 63/2014 z 02.07.2014, 89/2014 z 10.10.2014 oraz 105/2014 z 8.12.2014.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 11/000840/SZP/11/15 zawarta w dniu 13 stycznia 2015 roku.

Stronami umowy są Spółka zależna Emitenta, spółka Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu).

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi 20 302 635,56 złotych.

Spółka zależna Emitenta - Zdrowie sp. z o.o. zobowiązana jest, w okresie obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania w Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców, korzystających ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w wyżej wskazanej umowie.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 26 985 744,96 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-22Agnieszka SzparaPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | #zdrowie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »