Reklama

RAINBOW (RBW): Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej - raport 26

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014, poz. 122) Zarząd spółki Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka” lub "Zobowiązany”) informuje niniejszym, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 13 sierpnia 2014 roku Spółka zawarła ze spółką Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Gwarant”) umowę nr GT 110/2014, dotyczącą udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent”).

Reklama

(1) Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej ("Gwarancja”) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2014 poz. 196, z późn. zm.) w zakresie:

a) pokrycia kosztów powrotu klientów biura (Zobowiązanego) do kraju, gdy Zobowiązany (Rainbow Tours S.A.) wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours S.A.) tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours S.A.) lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours S.A.) lub osób, które działają w jego imieniu.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, jej wartość w dniu podpisania, a tym samym wartość Gwarancji udzielanej przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta wynosi 100.573.901,39 zł (słownie: sto milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy), zwana dalej "Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty 24.158.415,94 euro (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście euro dziewięćdziesiąt cztery eurocenty) przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest z dnia 2 stycznia 2014 r. (1 EUR = 4,1631 PLN), opublikowanego w tabeli nr 01/A/NBP/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt 1 lit. a), lit. b) i lit c) powyżej, powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Rainbow Tours S.A. w okresie od dnia 17 września 2014 roku do dnia 16 września 2015 roku.

W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta Gwarancji z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji, Zobowiązany, na wniosek Gwaranta zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania w terminie 3 dni od daty doręczenia wniosku Gwaranta, załączając kopię umowy, której żądanie zapłaty dotyczy.

W przypadku realizacji Gwarancji przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta Gwarancji, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz z kosztami (wszelkie poniesione koszty), a w razie opóźnienia płatności dodatkowo wraz z odsetkami ustawowymi.

Dotychczasowa umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (obowiązująca do dnia 16 września 2014 roku), została uzupełniona o nową Umowę gwarancji (również obowiązująca do dnia 16 września 2014 roku), o czym Zarząd spółki informował w raporcie bieżącym ESPI 20/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Stąd:

- pierwotnie zwarta umowa nr GT 96/2013 o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa S.A. (Spółka informowała o zawarciu tej umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 26/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.), opiewała na kwotę gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 70.288.493,92 PLN, co stanowiło równowartość 17.282.214,33 EURO, przeliczonych przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, tj. w dniu 2 stycznia 2013 roku, wynoszącego 1 EURO = 4,0671 PLN, wynikająca z raportowanej umowy z dnia 30 lipca 2013 roku. Okres ważności gwarancji rozpoczynał się 17 września 2013 roku i obowiązuje do 16 września 2014 roku.

- jako uzupełnienie Spółka zawarła dodatkowo umowę nr GT 98/2014 o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa S.A. (Spółka informowała o zawarciu tej umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 20/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), opiewa na kwotę gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 14.411.740,35 PLN, co stanowiło równowartość 3.461.780,97 EURO, przeliczonych przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, tj. w dniu 2 stycznia 2014 roku, wynoszącego 1 EURO = 4, 1631 PLN, wynikająca z raportowanej umowy z dnia 17 czerwca 2014. Okres ważności gwarancji rozpoczynał się w dniu 17 czerwca 2014 roku i trwa do dnia 16 września 2014 roku.

Na dzień przekazywania niniejszego raportu bieżącego łączne, opisane powyżej gwarancje zabezpieczają spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt 1 lit. a), lit. b) i lit c) powyżej, powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Rainbow Tours SA do dnia 16 września 2014 roku w łącznej kwocie 84.700.234,27 PLN (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote dwadzieścia siedem groszy).

Kwota nowej gwarancji, obowiązującej od 17 września 2014 roku do 16 września 2015 roku jest większa o kwotę 15.873.667,12 PLN, co stanowi zwiększenie kwoty nowej gwarancji o około 18,74% od dotychczasowych kwot gwarancji.

(2) Zabezpieczeniem przedmiotowej umowy (zabezpieczeniem roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta Gwarancji) będą:

a) kaucja, ustalona w wysokości rynkowej,

b) hipoteka na nieruchomościach Zobowiązanego,

c) weksel własny "in blanco” z klauzulą "bez protestu”.

Wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego za wystawienie Gwarancji została ustalona na poziomie rynkowym. Przedmiotowa umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej nie zawiera i nie przewiduje zapisów o karach umownych.

Zarząd Spółki uznał przedmiotową umowę za umowę znaczącą na podstawie postanowień § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (publikacja wyżej powołana).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-13Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »