Reklama

RAINBOW (RBW): Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014, poz. 122) Zarząd spółki Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka” lub "Zobowiązany”) informuje niniejszym, iż w dniu wczorajszym, tj. w dniu 4 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła ze spółką Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Gwarant”) umowę nr GT 137/2015, dotyczącą udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent”).

Reklama

(1) Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej ("Gwarancja”) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2014 poz. 196, z późn. zm.) w zakresie:

a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zobowiązanego z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zobowiązany wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

b) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego lub osób, które działają w jego imieniu.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, jej wartość w dniu podpisania, a tym samym wartość Gwarancji udzielanej przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta wynosi 119.870.900,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), zwana dalej "Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty 27.826.477,55 euro (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem euro pięćdziesiąt pięć eurocentów) przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest z dnia 2 stycznia 2015 r. (1 EUR = 4,3078 PLN), opublikowanego w tabeli nr 01/A/NBP/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt 1 lit. a), lit. b) i lit c) powyżej, powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Rainbow Tours S.A. w okresie od dnia 17 września 2015 roku do dnia 16 września 2016 roku.

W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta Gwarancji z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji, Zobowiązany, na wniosek Gwaranta zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania w terminie 3 dni od daty doręczenia wniosku Gwaranta, załączając kopię umowy, której żądanie zapłaty dotyczy.

W przypadku realizacji Gwarancji przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta Gwarancji, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz z kosztami (wszelkie poniesione koszty), a w razie opóźnienia płatności dodatkowo wraz z odsetkami ustawowymi.

Dotychczasowa umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa S.A. (obowiązująca do dnia 16 września 2015 roku), o czym Zarząd spółki informował w raporcie bieżącym ESPI 26/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku wynosi 100.573.901,39 zł (słownie: sto milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy), zwana dalej "Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty 24.158.415,94 euro (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście euro dziewięćdziesiąt cztery eurocenty) przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest z dnia 2 stycznia 2014 r. (1 EUR = 4,1631 PLN), opublikowanego w tabeli nr 01/A/NBP/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku.

Kwota nowej gwarancji, obowiązującej od 17 września 2015 roku do 16 września 2016 roku jest większa o kwotę 19.296.998,61 PLN, co stanowi zwiększenie kwoty nowej gwarancji o około 19,19 % od dotychczasowych kwot gwarancji.

(2) Zabezpieczeniem przedmiotowej umowy (zabezpieczeniem roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta Gwarancji) będą:

a) kaucja, ustalona w wysokości rynkowej,

b) hipoteka na nieruchomościach Zobowiązanego,

c) weksel własny "in blanco” z klauzulą "bez protestu”.

Wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego za wystawienie Gwarancji została ustalona na poziomie rynkowym. Przedmiotowa umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej nie zawiera i nie przewiduje zapisów o karach umownych.

Zarząd Spółki uznał przedmiotową umowę za umowę znaczącą na podstawie postanowień § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (publikacja wyżej powołana).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-05Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »