Reklama

POZBUD (POZ): Zawarcie znaczącej umowy z firmą AKROPOL Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. podpisał z firmą AKROPOL Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Luboniu umowę o roboty budowlane na kwotę 8.493.000,00 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z podmiotami grupy kapitałowej AKROPOL (wg otrzymanego oświadczenia spółki: Akropol Sp. z o.o., Akropol Inwestycje Sp. z o.o., Akropol Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A i Akropol Kamionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A powiązane są osobowo i traktowane jako grupa kapitałowa) łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 18.719.916,00.PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), Zarząd Emitenta przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z firmą, wchodzącą w skład w/w grupy kapitałowej, a mianowicie:

1) Umowa została zawarta w dniu 18 kwietnia 2012 r.

2) Stroną zamawiającą - inwestorem jest AKROPOL Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna a wykonawcą Emitent.

3) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, polegające na wykonaniu, dostawie i montażu stolarki otworowej drewnianej oraz wykonanie robot budowlano - wykończeniowych dwóch budynków mieszkalnych apartamentowych, wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na terenie działki położonej w Skarbimierzycach gm. Dobra.

4) Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 15 maja 2012 r., jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Inwestora Wykonawcy potwierdzonego przez bank pisma o przyznaniu finansowania na inwestycję będącą przedmiotem umowy. Termin zakończenia robot ustalono na dzień 15 maja 2015 r. przedłużony ewentualnie o czas potrzebny na uzyskanie przez Inwestora finansowania inwestycji.

5) Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 8.493.000,00 PLN netto.

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC i NW w wysokości 5.000.000,00 zł z tytułu prowadzonej działalności.

7) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 miesięcy i jest liczony od daty zakończenia inwestycji, za wyjątkiem urządzeń, na które obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krótsza niż 1 rok od daty dostawy.

8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto,

b. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego netto,

b. za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w haromonogramie - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich,

c. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

9) Strony ponadto zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.

10) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a. opóźnienia w realizacji robót przez Wykonawcę o ponad 21 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót oraz w umowie,

b. realizacji robót przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami umowy,

c. gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Agnieszka Lachor - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akropol | spółka komandytowo-akcyjna | Szczecin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »