Reklama

ENAP (ENP): Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 21.09.2015r. wpłynęła do spółki obustronnie podpisana umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków, ul. Jasnogórska 11,. Oddział w Gliwicach na realizację zadania: pn. "Budowa SE 110kV Zabrze, SE 110/20/6kV Płaskowicka - II ETAP prac - prace liniowe" (PSP: I-99/SR/13512 - SE Zabrze; I-99/SI/60201 - SE Płaskowicka).

Reklama

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym oraz harmonogramem realizacji robót, w terminie nie dłuższym niż do 31.03.2017r.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) netto. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości na wykonane roboty, a także na dostarczane przez niego materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy i rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych przekraczających 10% wartości umowy:

1)W przypadku zakupu materiałów objętych zestawieniem wskazanym w umowie u sprzedawców lub dostawców innych niż wskazani w tym zestawieniu - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto

2)W razie zatrudnienia bez pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie robót do wykonania dalszym Podwykonawcom – kara wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.

3)W razie zatrudnienia bez pisemnej zgody osób będących pracownikami Zamawiającego - kara wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

4)W razie korzystania bez pisemnej zgody ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego - kara wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku jeśli którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-21Tomasz MichalikPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: tauron

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »