Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku - raport 38

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ( "Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2012 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę o roboty budowlane opatrzoną datą 23 maja 2012 r., której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych żelbetowych w zakresie parkingu nad torami oraz galerii, w ramach zadania inwestycyjnego Zintegrowane Centrum Komunikacyjne na Stacji Poznań Główny w Poznaniu ("Umowa").

Reklama

Zamawiającym jest Poznań City Center I Sp. z o.o. w Poznaniu. Wykonawcą jest Konsorcjum z udziałem: Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach, jako Uczestnik Konsorcjum, działających na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w dniu 30 marca 2012 r. ("Umowa Konsorcjum").Zgodnie z Umową Konsorcjum, Strony ustaliły swój udział w konsorcjum po 50%, który odnosi się do udziału w wynagrodzeniu należnym od Zamawiającego oraz kosztach związanych z wykonaniem Umowy.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 18.750.000,00 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych powiększone o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca: Emitent i GPBP S.A. ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy.

Termin wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad czy usterek w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i usterek.

2.Maksymalna kwota kary umownej za zwłokę Wykonawcy w usuwaniu wad i usterek wynosi 15%.

3.W przypadku nienależytego (w tym nieterminowego) wykonywania przez Wykonawcę poszczególnych Etapów Robót lub niedotrzymania Terminu na Ukończenie Robót, jak również w przypadku nie usunięcia w zakreślonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorach Robót Wad czy usterek, niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę jego innych istotnych zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy netto za dzień przez pierwszy tydzień zwłoki, 0,4% wynagrodzenia Wykonawcy netto przez drugi tydzień zwłoki, 0,8% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień ponad dwa tygodnie zwłoki.

4.Maksymalna kwota kary umownej za zwłokę Wykonawcy w ukończeniu Robót/ przekroczenie Terminów Ukończenia Etapów wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy netto.

5.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto, co jednakże nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość w/w kary umownej na zasadach ogólnych.

6.Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za uporczywe naruszanie przepisów prawa pracy i przepisów BHP - w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek uporczywego naruszenia i za każde zdarzenie, maksymalnie do kwoty w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto.

7.Łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 20% wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku VAT.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Jednocześnie w dniu 24 maja 2012 r. Zarząd Emitenta otrzymał obustronnie podpisane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą porozumienie opatrzone datą 23 maja 2012 r., zgodnie z którym Strony ustaliły, iż w związku z zawartą Umową Wykonawca dokona częściowej mobilizacji, w szczególności dokona zamówienia materiałów, dla wykonania fundamentów, a następnie wykona roboty wyłącznie w zakresie tych fundamentów. Strony oświadczyły, że przybliżone wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie fundamentów wyniesie 2.540.000,00 PLN netto (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych). Pełna mobilizacja Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego pełnej realizacji przedmiotu Umowy. Pisemne potwierdzenie Zamawiającego nastąpi do dnia 16 lipca 2012 r. Po pełnej mobilizacji, o ile Wykonawca otrzyma powiadomienie Zamawiającego do dnia 16 lipca 2012 r., obowiązują terminy wykonania przedmiotu Umowy określone w Umowie. W przypadku niepotwierdzenia przez Zamawiającego do dnia 16 lipca 2012 r. pełnej mobilizacji, Strony zobowiązały się do podjęcia negocjacji dotyczących zmiany warunków Umowy. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w ciągu 4 tygodni licząc od dnia 16 lipca 2012 r., Wykonawca ma prawo odstąpienia od części Umowy, to jest w zakresie wykraczającym poza wykonanie fundamentów. Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy do dnia 30 września 2012 r. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia wyłączenie za wykonane roboty w zakresie fundamentów i nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia, zwrotu wydatku czy utraconych korzyści.

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »