PAGED (PGD): zawarcie znaczących umów leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 4 maja 2015 r. jednostka pośrednio zależna od "Paged” S.A., tj. "Paged-Sklejka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwana dalej "Spółką” lub "Korzystającym”) zawarła 5 umów leasingu operacyjnego, w których drugą stroną była spółka Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Finansującym”), a mianowicie:

Reklama

1) Umowę leasingu operacyjnego nr 197734, dotyczącą leasingu linii do prasowania sklejki 42 – producent: Raute Corporation ("Umowa I”),

2) Umowę leasingu operacyjnego nr 197735, dotyczącą leasingu linii do nakładania kleju 8x4 FT – producent: Raute Corporation ("Umowa II”),

3) Umowę leasingu operacyjnego nr 198816, dotyczącą leasingu linii manipulacyjnej – producent: Scantec Industrieanlagen GmbH ("Umowa III”),

4) Umowę leasingu operacyjnego nr 198819, dotyczącą leasingu linii rębaka (obróbka materiału pomanipulacyjnego) – producent: Scantec Industrieanlagen GmbH ("Umowa IV”),

5) Umowę leasingu operacyjnego nr 198822, dotyczącą leasingu korowarki VK 8082 – producent: Valon Kone OY ("Umowa V”).

Wyżej wymienione Umowy od I do V dalej zwane będą łącznie "Umowami”, gdyż zostały zawarte na analogicznych warunkach.

W związku z zawarciem Umów oraz podpisaniem przez Korzystającego umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. w celu finansowania przedmiotów dotyczących projektu inwestycyjnego Mirror - LVL, Korzystający przyjął do wiadomości i zaakceptował fakt konieczności obniżenia o kwotę finansowania leasingowego kwoty przyznanych kredytów, a co za tym idzie podpisania aneksów do umów kredytowych.

Wartość brutto przedmiotu leasingu wyniosła:

- w Umowie I: 2.583 tys. EUR,

- w Umowie II: 2.152 tys. EUR,

- w Umowie III: 1.402 tys. EUR,

- w Umowie IV: 381 tys. EUR,

- w Umowie V: 350 tys. EUR.

Poprzez zawarcie Umów Finansujący zobowiązał się nabyć od ww. producentów (zwanych "Zbywcą”) rzecz, będącą przedmiotem leasingu i oddać tę rzecz Korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązał się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, opisane w danej Umowie. Przedmioty leasingu w Umowach oraz Zbywca zostały wybrane i zaakceptowane przez Korzystającego. Przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku Finansującego, który z tego tytułu będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

Raty wynagrodzenia (rata pierwsza, raty okresowe i inne raty) będą wnoszone przez Korzystającego zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Korzystający zobowiązał się wpłacić kaucję depozytową jednorazowo przed zaciągnięciem przez Finansującego zobowiązań wobec Zbywcy. Okresowe raty wynagrodzenia będą płatne comiesięcznie z góry.

Wynagrodzenie należne Finansującemu (z tytułu Umów) będzie płacone przez Korzystającego przez kolejnych 84 miesięcy (7 lat) w euro, przy czym raty nie będą równej wysokości.

Poszczególne raty wynagrodzenia będą sumą części stałej (części kapitałowej) oraz części zmiennej (części finansowej). Część zmienna kolejnej okresowej raty wynagrodzenia będzie wyliczana w oparciu o wysokość aktualnej stopy bazowej EURIBOR 1M obowiązującej w pierwszym dniu roboczym po 14 dniu miesiąca poprzedzającego okres, za który wymagalna jest dana rata wynagrodzenia – według algorytmu wskazanego w Umowach.

W każdej Umowie Strony uzgodniły cenę brutto sprzedaży przedmiotu danej Umowy na poziomie 20% wartości brutto przedmiotu Umowy, jak również wartość resztową jako równą cenie sprzedaży przedmiotu Umowy (wartość resztowa stanowi ratę końcową uwzględniana wyłącznie dla ustalenia wysokości kwoty bazowej w przypadku dokonywania rozliczeń w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu jej trwania; w razie sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz Korzystającego po upływie podstawowego okresu trwania leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, wartość resztowa nie stanowi dodatkowej należności Finansującego, a zbycie przedmiotu leasingu następuje za cenę sprzedaży).

Podstawowy okres trwania Umów zaczyna się z dniem ich zawarcia, a kończy się z upływem ostatniego dnia okresu, za który należna jest ostatnia rata wynagrodzenia.

Korzystający zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Finansującego następujących zabezpieczeń:

1) w Umowie I:

a) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

b) hipoteka do kwoty 2.755.619,68 EUR ustanowiona na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr EL2O/00013864/8, na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych o wysokości nieustalonej wynikających z Umowy I w postaci wynagrodzenia płatnego w ratach, ceny sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skorzystania z prawa nabycia przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu, odszkodowania należnego Finansującemu w sytuacji wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy, roszczeń o odsetki, roszczeń o przyznane koszty postępowania, a także roszczeń o inne świadczenia uboczne.

2) w Umowie II:

a) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

b) hipoteka do kwoty 2.296.349,48 EUR ustanowiona na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr EL2O/00013864/8, na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych o wysokości nieustalonej wynikających z Umowy II w postaci wynagrodzenia płatnego w ratach, ceny sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skorzystania z prawa nabycia przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu, odszkodowania należnego Finansującemu w sytuacji wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy, roszczeń o odsetki, roszczeń o przyznane koszty postępowania, a także roszczeń o inne świadczenia uboczne.

3) w Umowie III:

a) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

b) hipoteka do kwoty 1.495.391,69 EUR ustanowiona na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr EL2O/00013864/8, na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych o wysokości nieustalonej wynikających z Umowy III w postaci wynagrodzenia płatnego w ratach, ceny sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skorzystania z prawa nabycia przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu, odszkodowania należnego Finansującemu w sytuacji wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy, roszczeń o odsetki, roszczeń o przyznane koszty postępowania, a także roszczeń o inne świadczenia uboczne.

4) w Umowie IV:

a) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

b) hipoteka do kwoty 406.641,04 EUR ustanowiona na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr EL2O/00013864/8, na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych o wysokości nieustalonej wynikających z Umowy IV w postaci wynagrodzenia płatnego w ratach, ceny sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skorzystania z prawa nabycia przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu, odszkodowania należnego Finansującemu w sytuacji wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy, roszczeń o odsetki, roszczeń o przyznane koszty postępowania, a także roszczeń o inne świadczenia uboczne.

5) w Umowie V:

a) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

b) hipoteka do kwoty 373.534,27 EUR ustanowiona na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr EL2O/00013864/8, na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych o wysokości nieustalonej wynikających z Umowy V w postaci wynagrodzenia płatnego w ratach, ceny sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skorzystania z prawa nabycia przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu, odszkodowania należnego Finansującemu w sytuacji wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy, roszczeń o odsetki, roszczeń o przyznane koszty postępowania, a także roszczeń o inne świadczenia uboczne.

Strony postanowiły, że nie ustanowienie któregokolwiek z zabezpieczeń wywoła skutki przewidziane w OWUL.

W Umowach Korzystający zobowiązał się do wpłacenia kaucji depozytowej w wysokości stanowiącej 15% wartości brutto przedmiotu leasingu – na zabezpieczenie pokrycia szkody w przedmiocie leasingu powstałej na skutek jego nieprawidłowego używania przez Korzystającego przez okres od daty odbioru przedmiotu leasingu do daty wymagalności 1 okresowej raty wynagrodzenia włącznie. W przypadku niewystąpienia szkody w przedmiocie leasingu kaucja zostanie zwrócona w części odpowiadającej aktualnej wysokości kolejnych należności przysługujących Finansującemu zgodnie z postanowieniami Umowy.

Korzystający zobowiązał się ubezpieczyć przedmiot leasingu w pełnym zakresie na rzecz Finansującego na swój koszt u ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Finansującego i dostarczyć Finansującemu notę pokrycia lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie przedmiotu leasingu w terminie do 3 dni od daty odbioru przedmiotu leasingu a kopię polisy ubezpieczeniowe w terminie 14 dni od daty odbioru, zaś w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy dostarczy notę pokrycia lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie przedmiotu leasingu najpóźniej w terminie 21 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy.

Strony Umów ustaliły, że realizacja Umów będzie przebiegać na zasadach opisanych w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu ("OUWL”). W dniu 4 maja 2015 r. Strony zawarły jednocześnie aneksy do Umów, w których postanowiły zmienić niektóre postanowienia Umów i OWUL stanowiących ich integralne części (powyżej podano istotne warunki Umów z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksów).

Ww. Umowy zostały uznane za umowę znaczącą (łącznie), gdyż ich wartość wynosiła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged” S.A. Ponadto umowy zostały zawarte przez jednostkę zależną z jednym podmiotem (Finansującym) w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-05Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2015-05-05Sebastian KucińskiProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »