Reklama

PAGED (PGD): zawarcie znaczących umów o kredyt przez jednostkę zależną

Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r. jednostka pośrednio zależna od "Paged” S.A., tj. "Paged-Sklejka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwana dalej "Spółką”), zawarła 2 umowy o kredyt, a mianowicie:

Reklama

1) umowę o kredyt otwarty w rachunku bieżącym nr WK 15-000026, dotyczącą kredytu w PLN ("Kredyt odnawialny I”),

2) umowę o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej nr 15/1503, dotyczącą kredytu w EUR ("Kredyt odnawialny II”).

Drugą stroną ww. umów był Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Bankiem”).

Oto istotne warunki umowy o Kredyt odnawialny I:

a) cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w tym spłata kredytu obrotowego udzielonego przez ALIOR BANK S.A. w kwocie 25.000.000 PLN umową kredytową z dnia 09.07.2012 r. z późniejszymi zmianami,

b) rodzaj kredytu: kredyt odnawialny - każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego,

c) kwota kredytu: 19.400.000,- PLN,

d) okres kredytowania: od 27 lipca 2015 r. do 26 lipca 2017 r.,

e) oprocentowanie kredytu: zmienne i jest równe sumie stawki bazowej WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca oraz stałej marży Banku,

f) warunki postawienia kredytu do dyspozycji Spółki: m.in. ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu, dostarczenie Bankowi określonych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń, w tym przedłożenie zaświadczenia z Alior Banku S.A., że kredyt udzielony przez ten bank w kwocie 20.000.000 PLN umową kredytową z dnia 09.07.2012 r. z późniejszymi zmianami został w całości spłacony. Strony umowy o Kredyt odnawialny I postanowiły, że środki z Kredytu odnawialnego I w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w Alior Bank S.A. udzielonego w kwocie 25.000.000 PLN w dniu 09.07.2012 r. z zastrzeżeniem, że Spółka przed uruchomieniem Kredytu odnawialnego I dokona spłaty kredytu obrotowego w Alior Bank S.A. z własnych środków w wysokości, która spowoduje obniżenie zadłużenia z tytułu tego kredytu do poziomu nie przekraczającego 19.400.000 PLN, a następnie złoży w Banku zobowiązanie, że nie będzie ponownie zadłużała się w ciężar kredytu obrotowego w Alior Bank S.A.,

g) spłata kredytu: Spłata następuje z wpływów na rachunek bieżący wskazany w umowie bez dyspozycji Spółki, przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Spółka zobowiązana jest dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 26 lipca 2017 r. Spłata odsetek następuje comiesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31.07.2015 r.

h) zabezpieczenie Kredytu odnawialnego I:

(1) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową;

(2) hipoteka łączna umowna do kwoty 48.060.600,00 PLN ustanowiona na:

a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bartoszycach - działki nr 83/4, 88/15, 87/9 o powierzchni 0,3516 ha – dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1Y/00026822/6,

b) nieruchomości gruntowej zabudowanej (prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków) położonej w Bartoszycach - działki nr 85 i 87/3 o powierzchni 0,4960 ha – dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1Y/00016143/9,

c) nieruchomości gruntowej zabudowanej (prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków) położonej w Ełku - działki nr 2111/4 i 2125/1 o powierzchni 8,0856 ha – dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1E/00014185/4,

(3) zastaw rejestrowy na środkach trwałych - liniach produkcyjnych stanowiących własność Spółki znajdujących się w zakładach produkcyjnych w Morągu, Bartoszycach i Ełku, zgodnie z przedłożonym przez Spółkę zestawieniem środków trwałych na dzień 31.03.2015 r.,

(4) zastaw rejestrowy na zapasach Spółki na łączną kwotę 9.000.000,00 PLN;

(5) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości stanowiących zabezpieczenie przedmiotowego kredytu;

(6) upoważnienie do rachunku bieżącego/pomocniczego Spółki prowadzonego w Banku,

(7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji aktem notarialnym na podstawie art. 777 §1 pkt 5 K.p.c. oraz w przypadku zastawu rejestrowego na podstawie art. 777 §1 pkt 4 K.p.c.,

Strony ustaliły, że Spółka jest zobowiązana w trakcie trwania umowy o Kredyt odnawialny I utrzymywać określony poziom wskaźników finansowych, jak również wypełnić innego rodzaju zobowiązania, określone w umowie o Kredyt odnawialny I. Strony określiły również Przypadki Naruszenia.

Ponadto Strony postanowiły:

i) hipoteka umowna łączna do kwoty 48.060.600,00 PLN na nieruchomościach opisanych w KW nr OL1Y/00026822/6, OL1Y/00016143/9, OL1E/00014185/4, zastaw rejestrowy na środkach trwałych - liniach produkcyjnych oraz zastaw rejestrowy na zapasach stanowić będą jednocześnie zabezpieczenie dwóch wierzytelności, tj. z tytułu Kredytu odnawialnego I udzielanego do kwoty 19.400.000,00 PLN oraz Kredytu odnawialnego II udzielanego do kwoty 5.000.000,00 EUR,

j) w okresie obowiązywania umowy o Kredyt odnawialny I Spółka zobowiązana jest do przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Oto istotne warunki umowy o Kredyt odnawialny II:

a) cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki,

b) rodzaj kredytu: kredyt odnawialny - każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego,

c) kwota kredytu: 5.000.000,- EUR,

d) okres kredytowania: od 27 lipca 2015 r. do 26 lipca 2017 r.,

e) oprocentowanie kredytu: zmienne i jest równe sumie stawki bazowej EURIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca oraz stałej marży Banku,

f) warunki postawienia kredytu do dyspozycji Spółki: m.in. ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu, dostarczenie Bankowi określonych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń, w tym przedłożenie zaświadczenia z Alior Banku S.A., że kredyt udzielony przez ten bank w kwocie 20.000.000 PLN umową kredytową z dnia 09.07.2012 r. z późniejszymi zmianami został w całości spłacony,

g) spłata kredytu: Spłata następuje w walucie kredytu na rachunek bieżący wskazany w umowie. Spółka zobowiązana jest dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 26 lipca 2017 r. Spłata odsetek następuje comiesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31.07.2015 r.

h) zabezpieczenie Kredytu odnawialnego II:

(1) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową;

(2) hipoteka łączna umowna do kwoty 48.060.600,00 PLN ustanowiona na:

a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bartoszycach - działki nr 83/4, 88/15, 87/9 o powierzchni 0,3516 ha – dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1Y/00026822/6,

b) nieruchomości gruntowej zabudowanej (prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków) położonej w Bartoszycach - działki nr 85 i 87/3 o powierzchni 0,4960 ha – dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1Y/00016143/9,

c) nieruchomości gruntowej zabudowanej (prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków) położonej w Ełku - działki nr 2111/4 i 2125/1 o powierzchni 8,0856 ha – dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1E/00014185/4,

(3) zastaw rejestrowy na środkach trwałych - liniach produkcyjnych stanowiących własność Spółki znajdujących się w zakładach produkcyjnych w Morągu, Bartoszycach i Ełku, zgodnie z przedłożonym przez Spółkę zestawieniem środków trwałych na dzień 31.03.2015 r.,

(4) zastaw rejestrowy na zapasach Spółki na łączną kwotę 9.000.000,00 PLN;

(5) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości stanowiących zabezpieczenie przedmiotowego kredytu;

(6) upoważnienie do rachunku bieżącego/pomocniczego Spółki prowadzonego w Banku,

(7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji aktem notarialnym na podstawie art. 777 §1 pkt 5 K.p.c. oraz w przypadku zastawu rejestrowego na podstawie art. 777 §1 pkt 4 K.p.c.,

Strony ustaliły, że Spółka jest zobowiązana w trakcie trwania umowy o Kredyt odnawialny II utrzymywać określony poziom wskaźników finansowych, jak również wypełnić innego rodzaju zobowiązania, określone w umowie o Kredyt odnawialny I. Strony określiły również Przypadki Naruszenia.

Ponadto Strony postanowiły:

i) hipoteka umowna łączna do kwoty 48.060.600,00 PLN na nieruchomościach opisanych w KW nr OL1Y/00026822/6, OL1Y/00016143/9, OL1E/00014185/4, zastaw rejestrowy na środkach trwałych - liniach produkcyjnych oraz zastaw rejestrowy na zapasach stanowić będą jednocześnie zabezpieczenie dwóch wierzytelności, tj. z tytułu Kredytu odnawialnego I udzielanego do kwoty 19.400.000,00 PLN oraz Kredytu odnawialnego II udzielanego do kwoty 5.000.000,00 EUR,

j) w okresie obowiązywania umowy o Kredyt odnawialny II Spółka zobowiązana jest do przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Pozostałe warunki ww. umów o kredyt, w tym wysokość prowizji za udzielenie kredytu, nie odbiegały od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Ww. umowy o kredyt zostały uznane za umowę znaczącą, gdyż zostały zawarte przez jednostkę zależną z jednym podmiotem (Bankiem) w okresie krótszym niż 12 miesięcy, zaś ich wartość wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged” S.A.

Spółka zawarła ponadto w dniu 23 lipca 2015 r. umowę kredytową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej "BZ WBK”), tj. Umowę o MultiLinię nr K00600/15, na podstawie której BZ WBK udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 10.000.000,00 PLN, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach wykorzystania z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym refinansowanie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa ta nie spełniała kryteriów umowy znaczącej, tym niemniej jest istotna z punktu widzenia refinansowania zobowiązań Spółki w stosunku do Alior Bank S.A.

BZ WBK zobowiązał się:

1) otwierać akredytywy na podstawie dyspozycji / zlecenia Spółki do kwoty 10.000.000,00 PLN ("Limit 1”), w okresie dostępności do dnia 22.07.2016 r., w EUR lub USD, z maksymalnym terminem odroczenia płatności uwzględniającym termin ważności do 12 miesięcy

2) udzielać gwarancji płatności na podstawie dyspozycji / zlecenia Spółki do kwoty 10.000.000,00 PLN ("Limit 2”), w okresie dostępności do dnia 22.07.2016 r., w PLN, wygasających najpóźniej do 2 lat licząc od dnia powstania zobowiązania BZ WBK, pod warunkiem, że zobowiązanie to powstanie w okresie dostępności.

W umowie Strony postanowiły, że Spółka może zaciągać zobowiązania do kwoty 10.000.000,00 PLN z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym i Walutowym, Limitu 1 i Limitu 2, przy czym łączna kwota Wykorzystania Limitu 1, Limitu 2 i Kredytu w Rachunku Bieżącym i Walutowym nie może przekroczyć 10.000.000,00 PLN.

Strony ustaliły, że zabezpieczeniem wierzytelności BZ WBK wynikających z umowy są:

1) weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,

2) zastaw rejestrowy na aktywach trwałych, tj. kluczowych urządzeniach produkcyjnych stanowiących własność Spółki, zlokalizowanych w Ełku przy ul. Przemysłowej 10,

3) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, o którym mowa w pkt 2) powyżej,

przy czym ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w pkt 2) i 3) powyżej nastąpi w terminie 30 dni od wcześniejszej z następujących dat: (a) dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego w Alior Bank S.A., (b) dnia 30 września 2015 r. Ponadto Spółka poddała się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego odnośnie:

1) świadczeń pieniężnych, przy czym BZ WBK może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia wynikającego z Umowy o MultiLinię, jednak maksymalnie do kwoty 15.000.000,00 PLN, przeliczanej według kursu średniego NBP z dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w przypadku dokonania przez BZ WBK konwersji zadłużenia wynikającego z Umowy o MultiLinię na PLN,

2) wydania przedmiotu zastawu rejestrowego opisanego w Umowie o MultiLinię.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-28Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2015-07-28Sebastian KucińskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »