Reklama

YAWAL (YWL): Zawiadomienia akcjonariuszy o nabyciu akcji - raport 27

Raport bieżący nr 27/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach ("Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), informuje, że w dniu 10 października 2013 r. otrzymał od Pana Edmunda Mzyka oraz od spółki Yawal SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu ("Yawal SPV 1”) zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki ("Zawiadomienie 1”).

Reklama

Zgodnie z Zawiadomieniem 1 w dniu 4 października 2013 r. zostało rozliczone wniesienie akcji Spółki przez Pana Edmunda Mzyka jako aportu do Yawal SPV 1.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Yawal SPV 1 przed rozliczeniem wniesienia akcji Spółki przez Pana Edmunda Mzyka jako aportu do Yawal SPV 1: (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 0, co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 0, co stanowi 0% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Yawal SPV 1, po rozliczeniu wniesienia akcji Spółki przez Pana Edmunda Mzyka jako aportu do Yawal SPV 1: (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 739.668, co stanowi 14,24% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 2.289.668, co stanowi 26,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na akcje te składają się:

1) akcje imienne serii A (kod ISIN: PLYAWAL00025): (i) liczba wszystkich akcji: 283.125, co stanowi 5,45% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.415.625, co stanowi 16,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) akcje imienne serii B (kod ISIN: PLYAWAL00033): (i) liczba wszystkich akcji: 33.975, co stanowi 0,65% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 169.875, co stanowi 1,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

3) akcje imienne serii D (kod ISIN: PLYAWAL00041): (i) liczba wszystkich akcji: 140.800, co stanowi 2,71% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 422.400, co stanowi 4,82% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

4) akcje na okaziciela (kod ISIN: PLYAWAL00058): (i) liczba wszystkich akcji: 281.768, co stanowi 5,43% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 281.768, co stanowi 3,21 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Yawal SPV 1 nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia Zawiadomienia 1. Yawal SPV 1 nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Akcje Spółki zostały wniesione przez Pana Edmunda Mzyka jako aport do spółki Yawal SPV 1. Pan Edmund Mzyk posiada 100% udziałów spółki Yawal SPV 1, co stanowi 100,00% udziału w kapitale zakładowym Yawal SPV 1 i uprawnia do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Yawal SPV 1.

W wyniku wniesienia akcji Spółki w ramach aportu Pan Edmund Mzyk posiada pośrednio (za pośrednictwem Yawal SPV 1) 739.668 akcji Spółki, co stanowi 14,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 2.289.668 głosów, co stanowi 26,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na akcje te składają się:

1) akcje imienne serii A (kod ISIN: PLYAWAL00025): (i) liczba wszystkich akcji: 283.125, co stanowi 5,45% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.415.625, co stanowi 16,14% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) akcje imienne serii B (kod ISIN: PLYAWAL00033): (i) liczba wszystkich akcji: 33.975, co stanowi 0,65% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 169.875, co stanowi 1,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

3) akcje imienne serii D (kod ISIN: PLYAWAL00041): (i) liczba wszystkich akcji: 140.800, co stanowi 2,71% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 422.400, co stanowi 4,82 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

4) akcje na okaziciela (kod ISIN: PLYAWAL00058): (i) liczba wszystkich akcji: 281.768, co stanowi 5,43% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 281.768, co stanowi 3,21% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Edmund Mzyk nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Podmiotem zależnym od Pana Edmund Mzyka posiadającym akcje Spółki jest Yawal SPV 1. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy, informuje także, że w dniu 10 października 2013 r. otrzymał od Pana Daniela Mzyka oraz od spółki Yawal SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu ("Yawal SPV 2”) zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki ("Zawiadomienie 2”).

Zgodnie z Zawiadomieniem 2 w dniu 7 października 2013 r. zostało rozliczone wniesienie akcji Spółki przez Pana Daniela Mzyka jako aportu do Yawal SPV 2.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Yawal SPV 2 przed rozliczeniem wniesienia akcji Spółki przez Pana Daniela Mzyka jako aportu do Yawal SPV 2: (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 0, co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 0, co stanowi 0% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Yawal SPV 2, po rozliczeniu wniesienia akcji Spółki przez Pana Daniela Mzyka jako aportu do Yawal SPV 2: (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 540.390, co stanowi 10,40% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.554.590, co stanowi 17,72% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na akcje te składają się:

1) akcje imienne serii D (kod ISIN: PLYAWAL00041): (i) liczba wszystkich akcji: 507.100, co stanowi 9,76% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.521.300, co stanowi 17,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) akcje na okaziciela (kod ISIN: PLYAWAL00058): (i) liczba wszystkich akcji: 33.290, co stanowi 0,64% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 33.290, co stanowi 0,38 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Yawal SPV 2 nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia Zawiadomienia 2. Yawal SPV 2 nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Akcje Spółki zostały wniesione przez Pana Daniela Mzyka jako aport do spółki Yawal SPV 2. Pan Daniel Mzyk posiada 100% udziałów spółki Yawal SPV 2, co stanowi 100,00% udziału w kapitale zakładowym Yawal SPV 2 i uprawnia do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Yawal SPV 2.

W wyniku wniesienia akcji Spółki w ramach aportu Pan Daniel Mzyk posiada pośrednio (za pośrednictwem Yawal SPV 2) 540.390 akcji Spółki, co stanowi 10,40% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.554.590, co stanowi 17,72% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na akcje te składają się:

1) akcje imienne serii D (kod ISIN: PLYAWAL00041): (i) liczba wszystkich akcji: 507.100, co stanowi 9,76% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.521.300, co stanowi 17,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) akcje na okaziciela (kod ISIN: PLYAWAL00058): (i) liczba wszystkich akcji: 33.290, co stanowi 0,64% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 33.290, co stanowi 0,38% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Daniel Mzyk nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Podmiotem zależnym od Pana Daniela Mzyka posiadającym akcje Spółki jest Yawal SPV 2. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy, informuje także, że w dniu 10 października 2013 r. otrzymał od Pani Karoliny Mzyk oraz od spółki Yawal SPV 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu ("Yawal SPV 3”) zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki ("Zawiadomienie 3”).

Zgodnie z Zawiadomieniem 3 w dniu 4 października 2013 r. zostało rozliczone wniesienie akcji Spółki przez Panią Karolinę Mzyk jako aportu do Yawal SPV 3.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Yawal SPV 3 przed rozliczeniem wniesienia akcji Spółki przez Panią Karolinę Mzyk jako aportu do Yawal SPV 3: (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 0, co stanowi 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 0, co stanowi 0% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Yawal SPV 3, po rozliczeniu wniesienia akcji Spółki przez Panią Karolinę Mzyk jako aportu do Yawal SPV 3: (i) liczba wszystkich akcji Spółki: 507.100, co stanowi 9,76% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.521.300, co stanowi 17,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na akcje te składają się akcje imienne serii D (kod ISIN: PLYAWAL00041): (i) liczba wszystkich akcji: 507.100, co stanowi 9,76% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.521.300, co stanowi 17,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Yawal SPV 3 nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia Zawiadomienia 3. Yawal SPV 3 nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Akcje Spółki zostały wniesione przez Panią Karolinę Mzyk jako aport do spółki Yawal SPV 3. Pani Karolina Mzyk posiada 100% udziałów spółki Yawal SPV 3, co stanowi 100,00% udziału w kapitale zakładowym Yawal SPV 3 i uprawnia do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Yawal SPV 3.

W wyniku wniesienia akcji Spółki w ramach aportu Pani Karolina Mzyk posiada pośrednio (za pośrednictwem Yawal SPV 3) 507.100 akcji Spółki, co stanowi 9,76% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.521.300, co stanowi 17,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na akcje te składają się akcje imienne serii D (kod ISIN: PLYAWAL00041): (i) liczba wszystkich akcji: 507.100, co stanowi 9,76% udział w kapitale zakładowym Spółki, (ii) liczba głosów: 1.521.300, co stanowi 17,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pani Karolina Mzyk nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Podmiotem zależnym od Pani Karoliny Mzyk posiadającym akcje Spółki jest Yawal SPV 2. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-10Edmund MzykPrezes Zarządu
2013-10-10Artur PalecznyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »