Reklama

KCI (KCI): Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S..A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r. Spółka wysłala zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna, o następującej treści:

"KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (zwana dalej również: "Zawiadamiającym”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 5 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna.

Reklama

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.). Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Zawiadamiający jako spółka przejmująca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Jupiter S.A.), w tym nabył akcje własne Spółki znajdujące się w majątku spółki przejmowanej tj.: 96 846 780 akcji Spółki, stanowiących 5,53 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 96 846 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,53 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie na podstawie art. 364 § 2 k.s.h. Zawiadamiający nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał 4 492 620 akcji Spółki, co stanowiło 1,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 4 492 620 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,23 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie 101 339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie."

Jednocześnie Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r. wpłynęły do spółki zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S..A. od następujących podmiotów i osób:

1) Od KCI PTK S.A. z siedzibą w Krakowie, o treści:

" KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który m.in. z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami zdematerializowanymi Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma 675 789 128 akcji Spółki, stanowiących 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce

IV. INFORMACJA O ZAMIARZE DALSZEGO ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW SPÓŁKI:

Zawiadamiający dopuszcza dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia.

V. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie."

2) Od Gremi Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, o treści:

GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów oraz o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o ponad 2 % w KCI Spółka Akcyjna, tj. z dotychczas posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 30,62% do posiadanego pośrednio i bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 53,09% tj. o 22,47%.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma 239 820 812 akcji Spółki, stanowiących 13,69 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 239 820 812 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 13,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, jako swojego podmiotu zależnego otrzyma 675 789 128 akcji Spółki, stanowiących 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 14 586 580 akcji Spółki, co stanowiło 4,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 14 586 580 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło i 4,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie posiadał 96 846 780 akcji Spółki, co stanowiło 26,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 96 846 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem Zawiadamiający łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadał 111 433 360 akcji Spółki, co stanowiło 30,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 111 433 360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający posiada bezpośrednio 254 407 392 akcji Spółki co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie posiada 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem łącznie Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 930 196 520 akcji Spółki, stanowiących 53,09 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 930 196 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 53,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

4) Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści:

" Grzegorz Hajdarowicz (zwany dalej: "Zawiadamiającym”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 i 3), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) i art. 87 ust. 5 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów oraz o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o ponad 2 % w KCI Spółka Akcyjna, tj. z dotychczas posiadanego pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 30,62% do posiadanego pośrednio i bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 58,91% tj. o 28,29%.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma bezpośrednio 523 600 akcji Spółki, stanowiących 0,03 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03 % % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto w wyniku rejestracji połączenia Zawiadamiający zwiększy również swój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki za pośrednictwem podmiotów zależnych od Zawiadamiającego – tj. GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które również otrzymają akcje emisji połączeniowej w związku z przedmiotowym połączeniem jako dotychczasowi akcjonariusze Jupiter S.A., jak również za pośrednictwem samej Spółki, która z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. nabyła akcje własne Spółki.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. Zawiadamiający posiadał akcje Spółki pośrednio, tj.:

a) za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadał 14 586 580 akcji Spółki, co stanowiło 4,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 14 586 580 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło i 4,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

b) za pośrednictwem pośrednio zależnych podmiotów (tj. za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) tj. KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA spółka akcyjna oraz Jupiter S.A. posiadał 96 846 780 akcji Spółki, co stanowiło 26,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 96 846 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- tj. łącznie 111 433 360 akcji Spółki, co stanowiło 30,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 111 433 360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (w tym z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę) 1 032 059 520 akcji Spółki co stanowi 58,91% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 032 059 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,91% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

1) bezpośrednio - 523 600 akcji Spółki co stanowi 0,03% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) pośrednio:

a) za pośrednictwem GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie - 254 407 392 akcji Spółki co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b) za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie - 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

c) za pośrednictwem KCI S.A., posiadającej akcje własne - 101 339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji);

- tj. pośrednio Zawiadamiający posiada łącznie 1 031 535 920 akcji Spółki co stanowi 58,88% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 031 535 920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,88% ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych innych niż wskazane powyżej posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie."


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-16Agata Kalińska Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »