Reklama

GREMINWES (GIW): Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki oraz określenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Gremi Media Spółka Akcyjna - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r. do spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki oraz określenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Gremi Media Spółka Akcyjna, od następujących podmiotów i osób:

1) Od KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, o treści:

" KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający”), na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów w "Gremi Media” Spółka Akcyjna.

Reklama

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa, w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Zawiadamiającego ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.). Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Zawiadamiający jako spółka przejmująca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Jupiter S.A.), w tym nabył akcje Spółki znajdujące się w majątku spółki przejmowanej tj. :

1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada:

1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. INFORMACJA O ZAMIARZE DALSZEGO ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW SPÓŁKI:

Zawiadamiający będzie analizował sytuację rynkową oraz sytuację Spółki, od których uzależnia ewentualne dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

V. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE:

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

2) Od Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o treści :

" Gremi Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki KCI S.A. (spółki przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Jupiter S.A.) na spółkę przejmującą (KCI S.A.) – w tym akcji Spółki Gremi Media S.A. znajdujących się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. - w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego Zawiadamiający posiada akcje Spółki tj. w miejsce posiadania przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce za pośrednictwem Jupiter S.A. (w której Zawiadamiający do w/w dnia połączenia bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadał większość głosów), Zawiadamiający obecnie posiada udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce pośrednio za pośrednictwem KCI S.A. (w której to spółce w wyniku rejestracji w/w połączenia Zawiadamiający bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiada większość głosów).

Przed rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., Zawiadamiający pośrednio posiadał poprzez swoją spółkę zależną tj. Jupiter S.A. (w której Zawiadamiający bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadał większość głosów), następujące akcje Gremi Media S.A.:

1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku rejestracji połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. Zawiadamiający posiada w/w akcje Gremi Media S.A. pośrednio poprzez KCI S.A. (w której to spółce Zawiadamiający bezpośrednio i pośrednio poprzez KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiada większość głosów).

Zawiadamiający oprócz spółki KCI S.A. nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

3) Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści:

" Niniejszym informuję, iż w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki KCI S.A. (spółki przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Jupiter S.A.) na spółkę przejmującą (KCI S.A.) – w tym akcji Spółki Gremi Media S.A. znajdujących się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. - w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przeze mnie nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego posiadam akcje Spółki tj. w miejsce posiadania przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce za pośrednictwem Jupiter S.A. (w której do w/w dnia połączenia bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadałem większość głosów), obecnie posiadam udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce pośrednio za pośrednictwem KCI S.A. (w której to spółce w wyniku rejestracji w/w połączenia bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie oraz z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez KCI S.A. posiadam większość głosów).

Przed rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., pośrednio posiadałem poprzez swoją spółkę zależną tj. Jupiter S.A. (w której bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie posiadałem większość głosów), następujące akcje Gremi Media S.A.:

1) 480 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, stanowiących 9,68 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,68% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) 1 841 429 akcji zwykłych, stanowiących 37,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 841 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- tj. łącznie 2 321 429 akcji, stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4 241 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku rejestracji połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. posiadam w/w akcje Gremi Media S.A. pośrednio poprzez KCI S.A. (w której to spółce bezpośrednio i pośrednio poprzez Gremi Sp. z o.o. i KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie oraz z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez KCI S.A. posiadam większość głosów).

Oprócz w/w podmiotów nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-17Iwona Liszka-Majkowska Wiceprezes Zarządu
2015-04-17Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »