Reklama

SCANMEDMM (SCM): Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 25 kwietnia 2014 r.:

Reklama

1. zawiadomienia Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, 00-803 Warszawa ("Dadley”) o bezpośrednim przekroczeniu progu 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz

2. zawiadomienia spółki Life Healthcare International (Pty) Ltd, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki, zarejestrowana pod numerem 2005/037973/07 ("LHI”) o pośrednim przekroczeniu progu 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

ad. 1. W wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, Dadley poinformował, że dnia 24 kwietnia 2014 r. bezpośrednio przekroczył próg 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Powyższy próg został przekroczony wskutek prywatnych transakcji zawartych przez Dadley poza zorganizowanym systemem obrotu w dniu 17 kwietnia 2014 r., 22 kwietnia 2014 r. i 24 kwietnia 2014 r. i rozliczonych, odpowiednio w dniu 18 kwietnia 2014 r., 22 kwietnia 2014 r. i 24 kwietnia 2014 r., która nabyła:

- 126 883 (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016 w dniu 18 kwietnia 2014 r.;

- 1 378 830 (milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016 w dniu 22 kwietnia 2014 r.; oraz

- 3 621 000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016 w dniu 24 kwietnia 2014; łącznie ("Transakcje"),

tj. łącznie 5 126 713 (pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 5 126 713 (pięciu milionów stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzynastu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 18,6833% (osiemnaście i sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz 18,6833% (osiemnaście i sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że przed Transakcjami Dadley posiadał bezpośrednio:

- 14 319 390 (czternaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 14 319 390 (czternastu milionów trzystu dziewiętnastu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 52,1843% (pięćdziesiąt dwa i tysiąc osiemset czterdzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 52,1843% (pięćdziesiąt dwa i tysiąc osiemset czterdzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie dokumentowej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 15 667 392 (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Emitenta uprawniające do 15 667 392 (piętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 57,0968% (pięćdziesiąt siedem i dziewięćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 57,0968% (pięćdziesiąt siedem i dziewięćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że po Transakcjach Dadley posiada bezpośrednio:

- 19 446 103 (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 19 446 103 (dziewiętnastu milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy stu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 20 794 105 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 20 794 105 (dwudziestu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy stu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że z zastrzeżeniem warunków rynkowych, Dadley zamierza zwiększyć swój udział do poziomu 90% głosów, minus jeden głos, w kapitale Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dadley poinformował, że bezpośrednią spółką dominującą Dadley jest LHI, należąca do grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare – spółka Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego.

Dadley poinformował, że LHI ani żaden inny członek grupy Life Healthcare, inny niż Dadley, nie posiada żadnych akcji Emitenta, a Dadley nie posiada żadnych spółek zależnych.

Dadley poinformował, że Dadley nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie prawa głosu z akcji, określonej w art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy.

Ad. 2. W wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 69a pkt. 1 ust. 3 Ustawy LHI poinformował, że dnia 24 kwietnia 2014 r. pośrednio przekroczył próg 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że powyższy próg został przekroczony wskutek prywatnych transakcji, zawartych poza zorganizowanym systemem obrotu przez 100% spółkę zależną LHI – Dadley w dniu 17 kwietnia 2014 r., 22 kwietnia 2014 r. i 24 kwietnia 2014 r. i rozliczonych, odpowiednio w dniu 18 kwietnia 2014 r., 22 kwietnia 2014 r. i 24 kwietnia 2014 r., która nabyła:

- 126 883 (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016 w dniu 18 kwietnia 2014 r.;

- 1 378 830 (milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016 w dniu 22 kwietnia 2014 r.; oraz

- 3 621 000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016 w dniu 24 kwietnia 2014;

tj. łącznie 5 126 713 (pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 5 126 713 (pięciu milionów stu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset trzynastu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 18,6833% (osiemnaście i sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 18,6833% (osiemnaście i sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że przed Transakcjami LHI nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji w kapitale Emitenta, natomiast posiadała pośrednio poprzez Dadley (swoją 100% spółkę zależną):

- 14 319 390 (czternaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 14 319 390 (czternastu milionów trzystu dziewiętnastu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 52,1843% (pięćdziesiąt dwa i tysiąc osiemset czterdzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 52,1843% (pięćdziesiąt dwa i tysiąc osiemset czterdzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, które stanowią 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 15 667 392 (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Emitenta uprawniających do 15 667 392 (piętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, które stanowią 57,0968% (pięćdziesiąt siedem i dziewięćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 57,0968% (pięćdziesiąt siedem i dziewięćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że po Transakcjach LHI nie posiada bezpośrednio żadnych akcji w kapitale Emitenta.

LHI poinformował, że po Transakcjach LHI posiada pośrednio poprzez Dadley (swoją 100% spółkę zależną):

- 19 446 103 (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 19 446 103 (dziewiętnastu milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy stu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 20 794 105 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 20 794 105 (dwudziestu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy stu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że z zastrzeżeniem warunków rynkowych, LHI zamierza zwiększyć pośrednio swój udział do poziomu 90% głosów, minus jeden głos, w kapitale Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

LHI poinformował, że LHI należy do grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare – spółka Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego.

LHI poinformował, że oprócz Dadley żadna spółka zależna LHI ani żaden członek grupy Life Healthcare nie posiada akcji Emitenta.

LHI poinformował, że LHI nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie praw głosu z tytułu akcji, zgodnie z art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy.

W załączeniu Emitent przekazuje treść zawiadomień otrzymanych od Dadley i LHI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Joanna SzymanPrezes Zarządu
2014-04-25Aneta SowińskaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »