Reklama

SCANMEDMM (SCM): Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r.:

1.zawiadomienia Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, 00-803 Warszawa ("Dadley”) o bezpośrednim zwiększeniu swojego stanu posiadania akcji Emitenta do poziomu 80,6454% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

Reklama

2.zawiadomienia spółki Life Healthcare International (Pty) Ltd, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki, zarejestrowana pod numerem 2005/037973/07 ("LHI”) o pośrednim zwiększeniu swojego stanu posiadania akcji Emitenta, do poziomu 80,6454% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

ad. 1. W wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, Dadley poinformował, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku bezpośrednio zwiększył swój stan posiadania akcji Emitenta do poziomu 80,6454% (osiemdziesięciu i sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech dziesięciotysięcznych procenta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że powyższe bezpośrednie zwiększenie stanu posiadania nastąpiło wskutek prywatnych transakcji zawartych przez Dadley poza zorganizowanym systemem obrotu w dniu 24 kwietnia i rozliczonych w dniu 25 kwietnia 2014 r. ("Transakcje"), który nabył łącznie 1 335 000 (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 1 335 000 (miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,8652% (cztery i osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,8652% (cztery i osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że przed Transakcjami Dadley posiadał bezpośrednio:

- 19 446 103 (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 19 446 103 (dziewiętnastu milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy stu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery

i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 20 794 105 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 20 794 105 (dwudziestu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy stu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że po Transakcjach Dadley posiada bezpośrednio:

- 20 781 103 (dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 20 781 103 (dwudziestu milionów siedmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy stu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 75,7329% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,7329% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery

i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta,

tj. łącznie 22 129 105 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 22 129 105 (dwudziestu dwóch milionów stu dwudziestu dziewięciu tysięcy stu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 80,6454% (osiemdziesiąt i sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 80,6454% (osiemdziesiąt i sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że z zastrzeżeniem warunków rynkowych, Dadley zamierza zwiększyć swój udział do poziomu 90% głosów, minus jeden głos, w kapitale Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dadley poinformował, że bezpośrednią spółką dominującą Dadley jest Life Healthcare International (Pty) Ltd, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki ("LHI"), należąca do grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare – spółka Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego.

Dadley poinformował, że LHI ani żaden inny członek grupy Life Healthcare, inny niż Dadley, nie posiada żadnych akcji Emitenta, a Dadley nie posiada żadnych spółek zależnych.

Dadley poinformował, że nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie prawa głosu z akcji, określonej w art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy.

Ad. 2. W wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2

w związku z art. 69a pkt. 1 ust. 3 Ustawy LHI poinformował, że dnia 25 kwietnia 2014 r. pośrednio zwiększył swój stan posiadania akcji Emitenta, do poziomu 80,6454% (osiemdziesięciu i sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech dziesięciotysięcznych procenta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że powyższe pośrednie zwiększenie stanu posiadania nastąpiło wskutek prywatnych transakcji zawartych poza zorganizowanym systemem obrotu przez 100% spółkę zależną LHI – Dadley,

w dniu 24 kwietnia 2014 r. i rozliczonych w dniu 25 kwietnia 2014 r. ("Transakcje"), która nabyła łącznie 1 335 000 (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 1 335 000 (miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,8652% (cztery i osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,8652% (cztery i osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że przed Transakcjami LHI nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji w kapitale Emitenta, natomiast posiadał pośrednio poprzez Dadley (swoją 100% spółkę zależną):

- 19 446 103 (dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Emitenta oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 19 446 103 (dziewiętnastu milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy stu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,8677% (siedemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta,

tj. łącznie 20 794 105 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 20 794 105 (dwudziestu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy stu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,7802% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy osiemset dwa dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że po Transakcjach LHI nie posiada bezpośrednio żadnych akcji w kapitale Emitenta.

LHI poinformował, że po Transakcjach LHI posiada pośrednio poprzez Dadley (swoją 100% spółkę zależną):

- 20 781 103 (dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 20 781 103 (dwudziestu milionów siedmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy stu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 75,7329% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,7329% (siedemdziesiąt pięć i siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery

i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta,

tj. łącznie 22 129 105 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 22 129 105 (dwudziestu dwóch milionów stu dwudziestu dziewięciu tysięcy stu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 80,6454% (osiemdziesiąt i sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 80,6454% (osiemdziesiąt i sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że z zastrzeżeniem warunków rynkowych, LHI zamierza zwiększyć pośrednio swój udział do poziomu 90% głosów, minus jeden głos, w kapitale Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

LHI poinformował, że należy do grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare – spółka Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego.

LHI poinformował, że oprócz Dadley żadna spółka zależna LHI ani żaden członek grupy Life Healthcare nie posiada akcji Emitenta.

LFI poinformował, że LHI nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie prawa głosu z akcji, określonej w art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy.

W załączeniu Emitent przekazuje treść zawiadomień otrzymanych od Dadley i LHI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-28Joanna SzymanPrezes Zarządu
2014-04-28Aneta SowińskaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »