Reklama

DEBICA (DBC): Zawiadomienia otrzymane od Goodyear SA w Luksemburgu oraz od The Goodyear Tire and Rubber Company

Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 6 października 2014 r. otrzymał od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, U.S.A. ("Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 3 października 2014 r., doszło do transgranicznego połącznia ("Połączenie”) Goodyear Luxemburg (jako spółki przejmującej) z Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. ("GHP”) (jako spółki przejmowanej). GHP było spółką zależną od Goodyear Luxemburg, w której Goodyear Luxemburg posiadał 100% udziałów.

Reklama

W wyniku Połączenia, Goodyear Luxemburg przejął cały majątek GHP, w tym m.in. akcje Spółki należące dotychczas do GHP. W efekcie, Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio 1 429 115 akcji zwykłych na okaziciela Spółki należących do GHP, stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 429 115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek powyższego nabycia, Goodyear Luxemburg posiada obecnie bezpośrednio 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Goodyear (podmiot bezpośrednio dominujący nad Goodyear Luxemburg) poinformował, że posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg) łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Goodyear i Goodyear Luxemburg wskazały, że ze względu na wewnątrzgrupowy charakter połączenia Goodyear Luxemburg z GHP, całkowity stan posiadania akcji i głosów w Spółce przez grupę Goodyear nie zmienił się i nadal wynosi łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Raport bieżący Spółki nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.).

Wszystkie akcje i głosy w Spółce kontrolowane przez grupę Goodyear należą obecnie bezpośrednio do Goodyear Luxemburg.

Poniżej pełna treść informacji otrzymanych od obu Spółek:

I. ZAWIADOMIENIE OD GOODYEAR LUXEMBURG

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382; dalej, "Ustawa”), Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg (dalej “Goodyear Luxemburg”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 3 października 2014 r. na skutek transgranicznego połączenia Goodyear Luxemburg, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną Goodyear Luxembourg, tj. Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434970 ("GHP”), jako spółką przejmowaną, zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1) w zw. z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z przeniesieniem na Goodyear Luxemburg całego majątku GHP, Goodyear Luxemburg nabył 1 429 115 (slownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy (dalej “Spółka”), stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 429 115 (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed powyższym bezpośrednim nabyciem, Goodyear Luxemburg posiadał łącznie - bezpośrednio i pośrednio, 11 234 912 (slownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z których:

(i) bezpośrednio posiadał 9 805 797 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki stanowiących ok. 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 9 805 797 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 71,04% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) pośrednio, za pośrednictwem GHP, posiadał 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek powyższego bezpośredniego nabycia, Goodyear Luxemburg posiada bezpośrednio 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości, Goodyear Luxemburg informuje, że, ze względu na wewnątrzgrupowy charakter połączenia Goodyear Luxemburg z GHP, całkowity stan posiadania akcji i głosów w Spółce przez Goodyear Luxemburg nie zmienił się i nadal wynosi łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Raport bieżący Spółki nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.). Wszystkie akcje i głosy w Spółce kontrolowane przez Goodyear Luxemburg należą obecnie bezpośrednio do Goodyear Luxemburg.

Ponadto Goodyear Luxemburg informuje, że: (i) jego podmioty zależne nie posiadają akcji Spółki; (ii) nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

W okresie najbliższych 12 miesięcy, Goodyear Luxemburg nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

II. ZAWIADOMINIE OD GOODYEAR

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382; dalej, "Ustawa”), The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Ohio U.S.A., adres: 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 (dalej "Goodyear”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 3 października 2014 r., na skutek transgranicznego połączenia spółek zależnych Goodyear, tj. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg (dalej: “Goodyear Luxemburg”), jako spółki przejmującej, ze spółką zależną Goodyear Luxembourg, tj. Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434970 (dalej "GHP”), jako spółką przejmowaną, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z przeniesieniem na Goodyear Luxemburg całego majątku GHP, nabył pośrednio 1 429 115 (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy (dalej “Spółka”), stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 429 115 (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje”).

Do pośredniego nabycia doszło w wyniku bezpośredniego nabycia Akcji przez Goodyear Luxemburg.

Przed powyższym nabyciem, Goodyear posiadał pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg i GHP) łącznie 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z których:

(i) za pośrednictwem Goodyear Luxembourg, Goodyear posiadał pośrednio 9 805 797 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki stanowiących ok. 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 9 805 797 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 71,04% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) za pośrednictwem spółki zależnej Goodyear Luxembourg - GHP, Goodyear posiadał pośrednio 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji Spółki, stanowiących ok. 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1 429 115 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto piętnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek powyższego pośredniego nabycia, Goodyear posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg) 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11 234 912 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości, Goodyear informuje, że, ze względu na wewnątrzgrupowy charakter połączenia Goodyear Luxemburg z GHP, całkowity stan posiadania grupy kontrolowanej przez Goodyear nie zmienił się i nadal wynosi łącznie 11 234 912 akcji Spółki stanowiących ok. 81,396% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Raport bieżący Spółki nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.). Wszystkie akcje i głosy w Spółce kontrolowane przez Goodyear należą obecnie bezpośrednio do Goodyear Luxemburg.

Ponadto Goodyear informuje, że: (i) jego podmioty zależne, inne niż Goodyear Luxemburg nie posiadają akcji Spółki; (ii) nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

W okresie najbliższych 12 miesięcy, Goodyear nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-07Stanisław CieszkowskiPrezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji
2014-10-07Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

Dowiedz się więcej na temat: Goodyear

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »