Reklama

CAMBRIDGE (CAM): Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta - raport 2

Raport bieżący nr 2/2022

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. otrzymał dwa zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazane przez odpowiednio Adiuvo Investments S.A. oraz Lycotec Limited, których treść Emitent przekazuje poniżej.

Reklama

Treść zawiadomienia przekazanego przez Adiuvo Investments S.A.:

"Działając:

• w imieniu własnym na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie”), oraz

• w imieniu Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000430513, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie,

niniejszym zawiadamiam o zmianie stanu posiadania udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą Cambridge Chocolate Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka” "Emitent”) posiadanych przez Adiuvo Investments S.A. ("Zmiana Stanu Posiadania”), która nastąpi po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji Emitenta w wyniku zawarcia w dniu 18 stycznia 2022 r. umów przyrzeczonych sprzedaży akcji Spółki z Panem Maciejem Nowakiem oraz Panem Mateuszem Wcześniakiem jako kupującymi. W konsekwencji Zmiany Stanu Posiadania, Adiuvo Investments S.A. nie posiada aktualnie jakiegokolwiek udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku dokonanych transakcji zbycia akcji Spółki.

Przed Zmianą Stanu Posiadania, Adiuvo Investments bezpośrednio posiadało 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy akcji), w tym 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

i 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, stanowiących 67,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 8.200.000 (ośmiu milionów dwustu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 67,88% (sześćdziesiąt siedem 88/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana Stanu Posiadania Adiuvo Investments S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła

w wyniku dokonania przez Adiuvo Investments S.A. transakcji zbycia 8.200.000 akcji zwykłych na okaziciela, przy czym zbycie nastąpiło w następujący sposób:

1. 50.000 (pięćdziesiąty tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B zastało zbyte na rzecz Pana Macieja Nowaka;

2. 50.000 (pięćdziesiąty tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B zostało zbyte na rzecz Pana Mateusza Wcześniaka.

Adiuvo Investments S.A. dokonało zbycia akcji Spółki w ramach przyrzeczonych umów sprzedaży akcji, działając przez pełnomocnika adwokata Macieja Marczewskiego.

W wyniku ww. transakcji zbycia akcji dokonanej przez Adiuvo Investments S.A. Pan Maciej Nowak nabył od Adiuvo Investments S.A. 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 33,94% (trzydzieści trzy 94/100 procent) kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do wykonywania 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 33,94% (trzydzieści trzy 94/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku ww. transakcji zbycia akcji dokonanej przez Adiuvo Investments S.A. Pan Mateusz Wcześniak nabył od Adiuvo Investments S.A. 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 33,94% (trzydzieści trzy 94/100 procent) kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do wykonywania 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 33,94% (trzydzieści trzy 94/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku ze Zmianą Stanu Posiadania Adiuvo Investments S.A. nie posiada aktualnie akcji Emitenta.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje Spółki

Nie istnieją podmioty zależne od Adiuvo Investments S.A. posiadające akcje Emitenta.

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

W imieniu Adiuvo Investments S.A. oświadczam, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W związku ze Zmianą Stanu Posiadania Adiuvo Investments S.A. nie posiada obecnie akcji Emitenta ani instrumentów o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie.”

Treść zawiadomienia przekazanego przez Lycotec Limited:

"Działając:

• w imieniu własnym na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie”), oraz

• w imieniu Lycotec Limited z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie,

niniejszym zawiadamiam o zmianie stanu posiadania udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą Cambridge Chocolate Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka” "Emitent”) posiadanych przez Lycotec Limited ("Zmiana Stanu Posiadania”), która nastąpi po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji Emitenta w wyniku zawarcia w dniu

18 stycznia 2022 r. umów przyrzeczonych sprzedaży akcji Spółki z Panem Maciejem Nowakiem oraz Panem Mateuszem Wcześniakiem jako kupującymi. W konsekwencji Zmiany Stanu Posiadania, Lycotec Limited nie posiada aktualnie jakiegokolwiek udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku dokonanych transakcji zbycia akcji Spółki.

Przed Zmianą Stanu Posiadania, Lycotec Limited bezpośrednio posiadało 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, stanowiących 13,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 13,08% (trzynaście 08/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana Stanu Posiadania Lycotec Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła

w wyniku dokonania przez Lycotec Limited transakcji zbycia 1.580.00 akcji zwykłych na okaziciela serii C, przy czym zbycie nastąpiło w następujący sposób:

3. 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C zastało zbyte na rzecz Pana Macieja Nowaka;

4. 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C zastało zbyte na rzecz Pana Macieja Nowaka;

Lycotec Limited dokonało zbycia akcji Spółki w ramach przyrzeczonych umów sprzedaży akcji, działając przez pełnomocnika adwokata Macieja Marczewskiego.

W wyniku ww. transakcji zbycia akcji dokonanej przez Adiuvo Investments S.A. Pan Maciej Nowak nabył od Lycotec Limited 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 6,54 % (sześć 54/100 procent) kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do wykonywania 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 6,54% (sześć 54/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku ww. transakcji zbycia akcji dokonanej przez Adiuvo Investments S.A. Pan Mateusz Wcześniak nabył od Lycotec Limited 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 6,54 % (sześć 54/100 procent) kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do wykonywania 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 6,54 % (sześć 54/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku ze Zmianą Stanu Posiadania Lycotec Limited nie posiada aktualnie akcji Emitenta.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje Spółki

Nie istnieją podmioty zależne od Lycotec Limited posiadające akcje Emitenta.

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

W imieniu Lycotec Limited oświadczam, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W związku ze Zmianą Stanu Posiadania Lycotec Limited nie posiada obecnie akcji Emitenta ani instrumentów o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-19Anna Aranowska-Bablok Prezes ZarząduAnna Aranowska-Bablok
2022-01-19Marek OrłowskiCzłonek ZarząduMarek Orłowski

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »