Reklama

ALUMAST (ALU): Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie - raport 11

Raport bieżący nr 11/2021

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. niniejszym zawiadamia, że spółka ALUMAST S.A. otrzymała w dniu 30 września 2021r. od Pana Janusza Orzeł i Pana Zbigniewa Szkopka oraz COMHOP Sp. z o.o. zawiadomienia o następującej treści:

Zawiadomienie od Pana Janusza Orła:

"Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ja – Janusz Orzeł, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Alumast S.A. (nr KRS: 0000031909) oraz o zawarciu porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALUMAST S.A. ze Zbigniewem Szkopek.

Reklama

Informuję, że ja Janusz Orzeł nabyłem w dniu 28 września 2021 roku 500 000 akcji spółki ALUMAST S.A. (nr KRS: 0000031909) na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej z COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski, nr KRS: 0000144415, nr NIP: 6391813614 dnia 28 września 2021r.

Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. posiadałem 21 728 akcji spółki ALUMAST S.A., które stanowiły 0,27% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniały do wykonywania z nich 21 728 głosów, co stanowiło 0,27% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. posiadam 521 728 akcji ALUMAST S.A., które stanowią 6,61% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniają do wykonywania z nich 521 728 głosów, co stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów.

Brak jest podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje ALUMAST S.A.

Ponadto informuję, że w dniu 28 września 2021r. zawarłem z Panem Zbigniewem Szkopek porozumienie

w sprawie zgodnego głosowania, na podstawie, którego zobowiązałem się wraz ze Zbigniewem Szkopek do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ALUMAST S.A. według wspólnie podejmowanych decyzji. W związku z tym, zobowiązałem się również do udzielenia Zbigniewowi Szkopek pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji spółki ALUMAST S.A. będących w moim posiadaniu. Porozumienie to obowiązuje od dnia 28 września 2021r. do dnia 31 marca 2022r.

Przed zawarciem tego porozumienia posiadałem 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A., zaś Zbigniew Szkopek posiadał 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A. Po dniu 28 września 2021r. nadal posiadam 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A., a Zbigniew Szkopek nadal posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A. Łącznie Janusz Orzeł i Zbigniew Szkopek po dniu 28 września 2021r. posiadają wspólnie 3 440 417 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,60% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.

Podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek jest spółka COMHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed zawarciem umowy sprzedaży akcji na rzecz Janusza Orzeł z dnia 28 września 2021r. posiadała 1 046 276 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 13,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A. (na skutek nabycia w dniu 27 września 2021r. 500 000 akcji ALUMAST S.A. przez COMHOP sp. z o.o. od Zbigniewa Szkopek). Po zawarciu umowy sprzedaży akcji COMHOP sp. z o.o. posiada 546 276 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ALUMAST S.A. Wraz ze Zbigniewem Szkopek COMHOP sp. z o.o. przed zbyciem akcji na rzecz Janusza Orzeł posiadał łącznie 3 964 965 akcji i głosów, stanowiących 50,25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A. Po zbyciu akcji na rzecz Janusza Orzeł, COMHOP sp. z o.o. wraz ze Zbigniewem Szkopek posiadają 3 464 965 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,91% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.

Po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. na rzecz Janusza Orzeł oraz porozumienia w sprawie zgodnego głosowania przez Janusza Orzeł ze Zbigniewem Szkopek - Janusz Orzeł wraz ze Zbigniewem Szkopek i COMHOP sp. z o.o. posiadają wspólnie 3 986 693 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 50,52% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.

Poza powyższym, brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Nie dotyczą mnie informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.

Podsumowując, obecnie moja łączna liczba głosów wynosi 521 728 i stanowi 6,61% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie ze Zbigniewem Szkopek i jego spółką zależną COMHOP sp. z o.o. liczba głosów wynosi 3 986 693 i stanowi 50,52% ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.”

Zawiadomienie od Pana Zbigniewa Szkopka i COMHOP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

"Działając w imieniu spółki COMHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba uprawniona do jej reprezentacji oraz w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 69 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że:

1. w wyniku zbycia 500 000 akcji ALUMAST S.A. przez Zbigniewa Szkopek na rzecz COMHOP sp. z o.o., udział Zbigniewa Szkopek w ogólnej liczbie głosów ALUMAST S.A. (nr KRS: 0000031909) uległ zmniejszeniu z 43,33% tj. do 36,99%, a udział COMHOP Sp. z o.o. uległ zwiększeniu z 6,92% do 13,26% w dniu 27 września 2021r.

2. następnie, w wyniku zawarcia w dniu 28 września 2021r. umowy sprzedaży 500 000 akcji przez COMHOP sp. z o.o. na rzecz Janusza Orzeł, udział COMHOP Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów ALUMAST S.A. uległ zmniejszeniu z 13,26% do 6,92%

3. w dniu 28 września 2021r. zawarte zostało porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ALUMAST S.A. przez Zbigniewa Szkopek z Januszem Orzeł.

I.

Informuję, że spółka COMHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła od Zbigniewa Szkopek w dniu 27 września 2021r. 500 000 akcji spółki ALUMAST S.A. (nr KRS: 0000031909) na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej dnia 27 września 2021r. Przed zawarciem tej transakcji COMHOP sp. z o.o. posiadała 546 276 akcji spółki ALUMAST S.A., które stanowiły 6,92% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniały do wykonywania z nich 546 276 głosów, co stanowiło 6,92% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji w dniu 27 września 2021r. COMHOP sp. z o.o. posiadała 1 046 276 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 13,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.

Zbigniew Szkopek informuje, że przed dniem 27 września 2021r. posiadał 3 418 689 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 43,32% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A. Po dokonaniu zbycia 500 000 akcji ALUMAST S.A. na rzecz COMHOP Sp. z o.o. w dniu 27 września 2021r., Zbigniew Szkopek posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.

II.

W dniu 28 września 2021r. COMHOP Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której COMHOP sp. z o.o. zbyła w dniu 28 września 2021r. na rzecz Janusza Orzeł 500 000 akcji ALUMAST S.A. (nr KRS: 0000031909).

Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. COMHOP sp. z o.o. posiadała 1 046 276 akcji spółki ALUMAST S.A., które stanowiły 13,26% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniały do wykonywania z nich 1 046 276 głosów, co stanowiło 13,26% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. COMHOP sp. z o.o. posiada 546 276 akcji ALUMAST S.A., które stanowią 6,92% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniają do wykonywania z nich 546 276 głosów, co stanowi 6,92% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, informuję, że COMHOP sp. z o.o. jest podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek. Wraz ze Zbigniewem Szkopek COMHOP sp. z o.o. przed zbyciem akcji przez Zbigniewa Szkopek na rzecz COMHOP sp. z o.o. posiadał 3 964 965 akcji i głosów, stanowiących 50,25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.

Wraz ze Zbigniewem Szkopek COMHOP sp. z o.o. przed zbyciem akcji na rzecz Janusza Orzeł posiadał łącznie 3 964 965 akcji i głosów, stanowiących 50,25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.

Po zbyciu akcji przez COMHOP sp. z o.o. na rzecz Janusza Orzeł, Zbigniew Szkopek posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A., zaś COMHOP sp. z o.o. posiada 546 276 akcji ALUMAST S.A., które stanowią 6,92% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniają do wykonywania z nich 546 276 głosów, co stanowi 6,92% ogólnej liczby głosów. Po zbyciu akcji na rzecz Janusza Orzeł, COMHOP sp. z o.o. wraz ze Zbigniewem Szkopek posiadają wspólnie 3 464 965 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,91% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.

III.

Ponadto informuję, że w dniu 28 września 2021r. Zbigniew Szkopek zawarł z Januszem Orzeł porozumienie

w sprawie zgodnego głosowania, na podstawie którego Strony zobowiązały się do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ALUMAST S.A. według wspólnie podejmowanych decyzji. W związku z tym, Janusz Orzeł zobowiązał się również do udzielenia Zbigniewowi Szkopek pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji spółki ALUMAST S.A. będących w jego posiadaniu. Porozumienie to obowiązuje od dnia 28 września 2021r. do dnia 31 marca 2022r.

Przed zawarciem tego porozumienia Zbigniew Szkopek posiadał 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A., zaś Janusz Orzeł posiadał 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.

Po dniu 28 września 2021r. Zbigniew Szkopek nadal posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A., a Janusz Orzeł nadal posiada 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.

Łącznie Janusz Orzeł i Zbigniew Szkopek po dniu 28 września 2021r. posiadają wspólnie 3 440 417 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,60% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.

COMHOP sp. z o.o. jest podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek. Przed i po zawarciu porozumienia z dnia 28 września 2021r. przez Zbigniewa Szkopek z Januszem Orzeł, COMHOP sp. z o.o. posiadał 546 276 akcji i głosów w ALUMAST S.A., które stanowią 6,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.

Po zbyciu akcji przez Zbigniewa Szkopek na rzecz COMHOP Sp. z o.o. i po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. przez COMHOP sp. z o.o. na rzecz Janusza Orzeł oraz po zawarciu porozumienia w sprawie zgodnego głosowania przez Zbigniewa Szkopek z Januszem Orzeł - Zbigniewem Szkopek i COMHOP sp. z o.o. wraz z Januszem Orzeł posiadają wspólnie 3 986 693 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 50,53% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.

IV.

Podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek jest COMHOP Sp. z o.o. Brak jest innych podmiotów zależnych od COMHOP sp. z o.o. lub Zbigniewa Szkopek posiadających akcje Alumast S.A. oraz poza powyższym, brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

COMHOP Sp. z o.o. ani Zbigniew Szkopek nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa

w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. COMHOP Sp. z o.o. ani Zbigniewa Szkopek nie dotyczą informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.

Podsumowując, obecnie liczba głosów COMHOP sp. z o.o. w ALUMAST S.A. wynosi 546 276 i stanowi 6,92 % w ogólnej liczbie głosów, zaś liczba głosów Zbigniewa Szkopek w ALUMAST S.A. wynosi 2 918 689 i stanowi 36,99% w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie liczba głosów COMHOP sp. z o.o. i Zbigniewa Szkopek oraz Janusza Orzeł wynosi 3 986 693 i stanowi 50,53% ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-30Zbigniew SzkopekPrezes Zarząd
2021-09-30Beata HutWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »