Reklama

INSTALKRK (INK): Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2018 roku otrzymał od Pana Raimondo Eggink działającego w imieniu własnym oraz działającego w imieniu:

a. Elżbiety Kozłowskiej,

b. małżeństwa Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek,

c. małżeństwa Luby i Dariusza Karwanów,

d. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich,

e. małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków,

Reklama

f. Tomasza Kucharczyka,

g. Petre Manzelova z córką Emilią Żmudzin-Manzelov,

h. Iwony Religi,

i. Valkana Vitekova,

j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybiu (zarejestrowanej pod numerem KRS 0000133288),

k. Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (zarejestrowanej na Cyprze pod numerem HE 326141),

zawiadomienie o następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej: "Ustawą”,

działając w imieniu:

a. małżeństwa Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej,

b. małżeństwa Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek,

c. małżeństwa Luby i Dariusza Karwanów,

d. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Kosińskich,

e. małżeństwa Magdaleny i Witolda Kowalczuków,

f. Tomasza Kucharczyka,

g. Petre Manzelova z córką Emilią Żmudzin-Manzelov,

h. Iwony Religi,

i. Valkana Vitekova,

j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Rybiu (zarejestrowanej pod numerem KRS 0000133288),

k. Sungai PE Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (zarejestrowanej na Cyprze pod numerem HE 326141),

łącznie zwanych dalej "Zawiadamiającymi”,

niniejszym zawiadamiam, że łączny udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w spółce Instal Kraków S.A., zwanej dalej "Spółką”, przekroczył 5%.

Wyjaśniam, że Zawiadamiających łączy ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki. Strony porozumienia wskazały moją osobę do dokonania niniejszego zawiadomienia.

Podaję informacje wymagane przez art. 69 ust. 4 Ustawy.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 19 grudnia 2018 roku, w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zawiadamiający nabyli łącznie 27.805 akcji, co spowodowało przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rozliczeniem transakcji zawartych w dniu 17 grudnia 2018 roku Zawiadamiający posiadali następującą liczbę akcji:

a. Małżeństwo Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej posiadało bezpośrednio łącznie 128.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,76% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Raimondo Eggink posiadał bezpośrednio 104.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,43% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Elżbieta Kozłowska posiadała bezpośrednio 24.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Małżeństwo Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek posiadało bezpośrednio łącznie 121.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,67% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Krzysztof Grzegorek nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki, a Katarzyna Wrona-Grzegorek posiadała bezpośrednio 121.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,67% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c. Małżeństwo Luby i Dariusza Karwanów posiadało bezpośrednio łącznie 7.322 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,10% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Dariusz Karwan posiadał bezpośrednio 4.874 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Luba Karwan posiadała bezpośrednio 2.448 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d. Małżeństwo Bożeny i Andrzeja Kosińskich posiadało bezpośrednio łącznie 115.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,58% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e. Małżeństwo Magdaleny i Witolda Kowalczuków posiadało bezpośrednio łącznie 47.413 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Witold Kowalczuk posiadał bezpośrednio 30.822 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,42% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Magdalena Kowalczuk posiadała bezpośrednio 16.591 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f. Tomasz Kucharczyk posiadał bezpośrednio 1.758 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g. Petre Manzelov z córką Emilią Żmudzin-Manzelov posiadali bezpośrednio łącznie 3.387 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Petre Manzelov posiadał bezpośrednio 1.073 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Emilia Żmudzin-Manzelov posiadała bezpośrednio 2.314 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

h. Iwona Religa posiadała bezpośrednio 1.443 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

i. Valkan Vitekov posiadał bezpośrednio 5.251 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 8.700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,12% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

k. Sungai PE Holdings Ltd posiadała bezpośrednio 133.232 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 1,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Zawiadamiający posiadali 573.206 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 7,87% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 17 grudnia 2018 roku Zawiadamiający posiadają następującą liczbę akcji:

a. Małżeństwo Raimondo Eggink i Elżbiety Kozłowskiej posiada bezpośrednio łącznie 128.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,76% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Raimondo Eggink posiada bezpośrednio 104.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,43% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Elżbieta Kozłowska posiada bezpośrednio 24.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Małżeństwo Krzysztofa Grzegorka i Katarzyny Wrony-Grzegorek posiada bezpośrednio 128.750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,77% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Krzysztof Grzegorek posiada bezpośrednio 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,01 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Katarzyna Wrona-Grzegorek posiada bezpośrednio 127.750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,75% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c. Małżeństwo Luby i Dariusza Karwanów posiada bezpośrednio łącznie 7.322 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,10% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Dariusz Karwan posiada bezpośrednio 4.874 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Luba Karwan posiada bezpośrednio 2.448 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d. Małżeństwo Bożeny i Andrzeja Kosińskich posiada bezpośrednio 120.599 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e. Małżeństwo Magdaleny i Witolda Kowalczuków posiada bezpośrednio 49.819 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,68% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Witold Kowalczuk posiada bezpośrednio 32.707 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Magdalena Kowalczuk posiada bezpośrednio 17.112 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f. Tomasz Kucharczyk posiada bezpośrednio 1.758 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g. Petre Manzelov z córką Emilią Żmudzin-Manzelov posiadają bezpośrednio 3.387 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego Petre Manzelov posiada bezpośrednio 1.073 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Emilia Żmudzin-Manzelov posiada bezpośrednio 2.314 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

h. Iwona Religa posiada bezpośrednio 1.443 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 0,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

i. Valkan Vitekov posiada bezpośrednio 5.251 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

j. Dukat Inwestycje Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 14.950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,21% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

k. Sungai PE Holdings Ltd posiada bezpośrednio 139.532 akcje zwykłe na okaziciela Spółki reprezentujące 1,92% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Zawiadamiający posiadają 601.011 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 8,25% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. (uchylony)

5. Podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki

Występująca wśród Zawiadamiających Dukat Inwestycje Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Raimondo Eggink. Nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki.

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

8. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Łącznie Zawiadamiający posiadają 601.011 głosów reprezentujących 5,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-19Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2018-12-19Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »