Reklama

APLITT (API): Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 roku otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, zawiadomienie od Stefczyk Nieruchomości Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o. o. s.k.a., o przekroczeniu progu 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy.

Reklama

Treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów w wyniku zawarcia porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając w imieniu spółki pod firmą Stefczyk Nieruchomości Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna ("Zawiadamiający”) reprezentowanej przez jedynego komplementariusza w Spółce – spółkę pod firmą Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o. o., działającej w imieniu i na rzecz Stron porozumienia:

1. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000080915,

2. Spółki pod firmą Towarzystwo Zarządzające SKOK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319828, kapitał zakładowy: 341 103 862,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 586-22-28-749,

3. Spółki pod firmą Stefczyk Nieruchomości - Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128 (dalej: SKA), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435638, kapitał zakładowy: 223 999 014,00 zł (wpłacony w całości), NIP 586-227-91-03,

4. Spółki pod firmą Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy ul. Władysława IV 22, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149560, kapitał zakładowy: 23 838 000,00zł (wpłacony w całości), NIP 586-000-70-79,

5. Spółki pod firmą SKOK Holding S.À R.L. , 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Kapitał zakładowy: EUR 87,011,472, Nr wpisu do Luksemburskiego Rejestru Handlowego: R.C.S. LUXEMBOURG B 133 842,

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U.2016.1639 j.t. z dnia 2016.10.07, (dalej: Ustawa) zawiadamiam, że w wyniku zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, łączny udział Stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów w spółce Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Aplitt” lub "Spółka”) przekroczył 90% ogólnej liczby głosów.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zawiadamiający, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka, Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i SKOK Holding S.À R.L. ("Strony”) zawarły porozumienie ("Porozumienie”).

Przedmiotem Porozumienia jest dokonanie czynności faktycznych i prawnych, prowadzących do przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki przez Zawiadamiającego od pozostałych akcjonariuszy Spółki, innych niż Strony Porozumienia, a następnie do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji. Strony Porozumienia postanowiły, że Zawiadamiający nabędzie akcje Spółki w drodze przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy.

W związku z zawarciem porozumienia Strony łącznie przekroczyły 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Strony, działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały spółkę Stefczyk Nieruchomości - Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo – akcyjną jako osobę odpowiedzialną za złożenie niniejszego Zawiadomienia i wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 87 ust. 3 Ustawy.

2. Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Przed podpisaniem Porozumienia:

1.Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni, bezpośrednio posiadała 125.312.878 akcji imiennych Spółki, stanowiących 65,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 125.312.878 głosów, stanowiących 65,40 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (udział liczony wg wskazania w art. 87 ust. 5 pkt 3 Ustawy), w tym 93.812.878 akcji imiennych uprzywilejowanych co do dywidendy, pozbawionych prawa głosu (akcje nieme);

2.Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdyni, bezpośrednio posiadała 1.755.429 akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 0,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.755.429 głosów, stanowiących 0,92 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (udział liczony wg wskazania art. 87 ust. 5 pkt 3) ;

3.Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, bezpośrednio posiadała 1.300.026 akcji imiennych Spółki, stanowiących 0,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.300.026 głosów, stanowiących 0,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (udział liczony wg wskazania art. 87 ust. 5 pkt 3);

4. SKOK Holding S.À R.L. która bezpośrednio posiadała 61.428.048 akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 32,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 61.428.048 głosów, stanowiących 32,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i pośrednio poprzez akcje własne posiadane przez Aplitt posiadała 32.789 akcji Spółki stanowiących 0,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 32.789 głosów, stanowiących 0.02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (udział liczony wg wskazania art. 87 ust. 5 pkt 3);

5.Stefczyk Nieruchomości - Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdyni, która bezpośrednio posiadała 1 akcję na okaziciela Spółki, która stanowiła 0,00000052189 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1 głosu, stanowiącego 0,00000052189% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (udział liczony wg wskazania art. 87 ust. 5 pkt 3).

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

W wyniku podpisania Porozumienia poszczególne Strony nie zmieniły stanu posiadania akcji Spółki.

Po zawarciu Porozumienia Strony posiadają łącznie 189.829.171 akcji Spółki reprezentujących 99,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 189.829171 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 99,07 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym 32.789 akcji własnych Spółki, reprezentujących 0,02 % kapitału zakładowego (udział liczony wg wskazania art. 87 ust. 5 pkt 3).

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Żadna ze Stron Porozumienia nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, z zastrzeżeniem, iż:

(1) podmiotem zależnym SKOK Holding S.À R.L. posiadającym akcje Spółki (zgodnie z informacją zawartą w punkcie 1 Zawiadomienia) jest Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca również Stroną Porozumienia;

(2) podmiotem zależnym SKOK Holding S.À R.L. jest Aplitt S.A., która posiada akcje własne;

(3) podmiotem zależnym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni posiadającym akcje Spółki (zgodnie z informacją zawartą w punkcie 1 Zawiadomienia) jest Stefczyk Nieruchomości - Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna.

Żadna ze Stron, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Żadna ze Stron, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Żadna ze Stron nie posiada uprawnień do głosów z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-20Alicja Kuran - KawkaCzłonek Zarządu
2016-12-20Tomasz KrasińskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »