Reklama

BNPPPL (BNP): Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Banku BGŻ S.A. oraz zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia BNP PARIBAS SA a RIH B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku BGŻ S.A. w drodze przymusowego wykupu.

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Banku BGŻ S.A. oraz zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia BNP PARIBAS SA a RIH B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku BGŻ S.A. w drodze przymusowego wykupu.

Reklama

Raport Bieżący 5/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. do siedziby Banku wpłynęły następujące zawiadomienia, sporządzone przez BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu, Francja ("BNP PARIBAS”),

1) Zawiadomienie o przekroczeniu przez BNP PARIBAS SA progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. – sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382),

2) Zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawartego w dniu 3 grudnia 2014 r. między BNP PARIBAS SA a Rabobank International Holding B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w drodze przymusowego wykupu - sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o Ofercie”),

Ad 1)

W rezultacie unieważnienia dokumentów 9.564 akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w trybie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005, Nr 220, poz. 1948) oraz wydania BNP PARIBAS nowych dokumentów tych akcji, w dniu 19 stycznia 2015 r. BNP PARIBAS nabył 9.564 niezdematerializowane akcje imienne Banku reprezentujące 9.564 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiące około 0,02% kapitału zakładowego Banku i uprawniające do wykonywania około 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku ("Nabycie”). W wyniku Nabycia BNP PARIBAS przekroczył próg 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Przed dokonaniem Nabycia BNP PARIBAS posiadał 50.515.325 akcji Banku reprezentujących 50.515.325 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 89,98% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 89,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w tym: (i) 13.015.347 niezdematerializowanych akcji imiennych Banku reprezentujących 13.015.347 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 23,18% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 23,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; (ii) 37.499.974 zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku reprezentujących 37.499.974 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 66,8% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 66,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; oraz (iii) 4 uprzywilejowane, niezdematerializowane akcje imienne Banku reprezentujące 4 głosy na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiące około 0,00001% kapitału zakładowego Banku i uprawniające do wykonywania około 0,00001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Po dokonaniu Nabycia BNP PARIBAS posiada 50.524.889 akcji Banku reprezentujących 50.524.889 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 90,0000025% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 90,0000025% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w tym: (i) 13.024.911 niezdematerializowanych akcji imiennych Banku reprezentujących 13.024.911 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 23,2% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 23,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; (ii) 37.499.974 zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku reprezentujących 37.499.974 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 66,8% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 66,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; oraz (iii) 4 uprzywilejowane, niezdematerializowane akcje imienne Banku reprezentujące 4 głosy na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiące około 0,00001% kapitału zakładowego Banku i uprawniające do wykonywania około 0,00001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Nie istnieją podmioty zależne od BNP PARIBAS posiadające akcje Banku.

BNP PARIBAS nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Ad 2)

W nawiązaniu do zawiadomienia o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, między BNP PARIBAS a Rabobank International Holding B.V. dotyczącego nabywania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu z dnia 3 grudnia 2014 r. ("Porozumienie”) – informacja o Porozumieniu opublikowana została raportem bieżącym Banku 47/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – oraz zawiadomienia o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku posiadanego łącznie przez działające w porozumieniu BNP PARIBAS oraz Rabobank o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu opublikowanego raportem bieżącym Banku 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. niniejszym zawiadamiamy, że:

(i) w rezultacie unieważnienia dokumentów akcji w trybie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005, Nr 220, poz. 1948) oraz wydania BNP PARIBAS nowych dokumentów akcji, w dniu 19 stycznia 2015 r. BNP PARIBAS nabył 9.564 niezdematerializowane akcje imienne Banku reprezentujące 9.564 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiące około 0,02% kapitału zakładowego Banku i uprawniające do wykonywania około 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Tym samym BNP PARIBAS zakończył proces nabywania w drodze przymusowego wykupu w trybie art. 82 Ustawy o Ofercie akcji Banku, które w dniu zawarcia Porozumienia nie były w posiadaniu BNP PARIBAS i Rabobank, ("Nabycie”);

(ii) w wyniku Nabycia BNP PARIBAS oraz Rabobank posiadały łącznie 56.138.764 akcji Banku reprezentujących 56.138.764 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku;

(iii) zgodnie z treścią Porozumienia, wzajemne obowiązki BNP PARIBAS i Rabobank dotyczące działania w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w zakresie nabywania akcji Banku w drodze przymusowego wykupu akcji wygasają w dniu, w którym BNP PARIBAS nabędzie wszystkie akcje Banku, które w dniu zawarcia Porozumienia nie były w posiadaniu BNP PARIBAS i Rabobank, zatem w dniu 19 stycznia 2015 r. wzajemne obowiązki BNP PARIBAS i Rabobank dotyczące działania w porozumieniu w zakresie nabywania akcji Banku w drodze przymusowego wykupu akcji wygasły ("Wygaśnięcie”).

Przed Wygaśnięciem BNP PARIBAS oraz Rabobank posiadały łącznie 56.138.764 akcji Banku reprezentujących 56.138.764 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, z czego:

(1) BNP PARIBAS posiadał 50.524.889 akcji Banku reprezentujących 50.524.889 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 90,0000025% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 90,0000025% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w tym: (i) 13.024.911 niezdematerializowanych akcji imiennych Banku reprezentujących 13.024.911 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 23,2% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 23,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; (ii) 37.499.974 zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku reprezentujących 37.499.974 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 66,8% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 66,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; oraz (iii) 4 uprzywilejowane, niezdematerializowane akcje imienne Banku reprezentujące 4 głosy na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiące około 0,00001% kapitału zakładowego Banku i uprawniające do wykonywania około 0,00001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; zaś

(2) Rabobank posiadał 5.613.875 zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku reprezentujących 5.613.875 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 9,9999975% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 9,9999975% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Po Wygaśnięciu liczba akcji Banku posiadanych oddzielnie przez, odpowiednio, BNP PARIBAS oraz Rabobank, nie uległa zmianie, tj.:

(1) BNP PARIBAS posiada 50.524.889 akcji Banku reprezentujących 50.524.889 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 90,0000025% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 90,0000025% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w tym:

(i) 13.024.911 niezdematerializowanych akcji imiennych Banku reprezentujących 13.024.911 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 23,2% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 23,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku;

(ii) 37.499.974 zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku reprezentujących 37.499.974 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 66,8% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 66,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; oraz

(iii) 4 uprzywilejowane, niezdematerializowane akcje imienne Banku reprezentujące 4 głosy na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiące około 0,00001% kapitału zakładowego Banku i uprawniające do wykonywania około 0,00001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku; zaś

(2) Rabobank posiada 5.613.875 zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku reprezentujących 5.613.875 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 9,9999975% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 9,9999975% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Nie istnieją podmioty zależne od BNP PARIBAS posiadające akcje Banku.

BNP PARIBAS nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Rabobank oświadczył w Porozumieniu, że:

(i) nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia;

(ii) nie istnieją podmioty zależne od Rabobank posiadające akcje Banku;

(iii) Rabobank nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie oraz Porozumieniem niniejsze zawiadomienie jest składane przez BNP PARIBAS również w imieniu i na rzecz Rabobank.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-23Józef WancerPrezes Zarządu
2015-01-23Monika NachyłaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »