Reklama

ALIOR (ALR): Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki Alior Bank S.A.("Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

1.Zawiadomienie dotyczące:

-nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 123 665 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie Publicznej Banku ("IPO").

Reklama

-nabycia przez Fundację Zygmunt Zaleski Stiching, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 570 175 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.

-nabycia przez spółkę Astelia S.A., w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 250 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.

-sprzedaży przez spółkę Alior Lux Sarl & CO S.C.A. 2 279 214 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. a także sprzedaży 12 200 786 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 10 grudnia 2012 r. oraz przeniesienia w dniu 14 grudnia 2 414 118 akcji Banku, w ramach realizacji programu motywacyjnego menadżerów Banku. Dwie wyżej wymienione transakcje sprzedaży odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. Komplementariuszem spółki Alior Lux Sarl & CO S.C.A. jest Alior Lux Sarl, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję jedynego Członka Zarządu.

-sprzedaży przez spółkę Alis S.A. w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 10 000 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.

2.Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Panią Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Banku, 1 465 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 7 grudnia 2012 r. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.

3.Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Henryka Baniowskiego, Dyrektora Generalnego Banku, 6 653 akcji Banku po cenie 45,60 zł za każdą akcję. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. Akcje zostały przydzielone w dniu 10 grudnia 2012 roku.

Zarząd Banku informuje także o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku następujących zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie").

1.Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku pochodzące od spółki Alis S.A, ("Akcjonariusz"), w którym Akcjonariusz wskazuje, że zmiana ta nastąpiła w wyniku sprzedaży 10 000 000 akcji w Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012 r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012 r. Przed IPO, Akcjonariusz posiadał 10 000 000 akcji, co stanowiło 19,51 % w kapitale zakładowym Baku oraz 10 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku stanowiących 19,51 % w ogólnej liczbie głosów. W wyniku transakcji Akcjonariusz zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje Banku. W zawiadomieniu dodatkowo Akcjonariusz stwierdził, że nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby w posiadaniu jakichkolwiek akcji Banku, a także wskazał, że nie zawierał żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Banku. Akcjonariusz jest spółką zależną od spółki Carlo Tassara S.p.A, która posiada pośrednio 100% akcji Akcjonariusza.

2.Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku pochodzące od spółki Alior Lux Sarl & Co. S.C.A. ("Akcjonariusz II"), w którym Akcjonariusz II wskazuje, że zmiana ta nastąpiła w wyniku:

-sprzedaży bezpośredniej 2 279 akcji Banku na rzecz inwestorów indywidualnych w ramach IPO, dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 7 grudnia 2012r., rozliczonej w dniu 7 grudnia 2012r.

-sprzedaży bezpośredniej 12 200 786 akcji Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012r.

-przeniesienia 2 414 118 akcji Banku na rachunek Luxco 82 S.a.r.l w ramach programu motywacyjnego menadżerów, dokonanego poza rynkiem regulowanym w dniu 14 grudnia 2012r. rozliczonego w dniu 14 grudnia 2012r.; oraz

-sprzedaży 10 000 000 akcji Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej przez spółkę zależną od Akcjonariusza II Alis S.A., w której Akcjonariusz II posiada 100% akcji, poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012r.

Przed IPO, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza II znajdowało się 39 312 500 akcji stanowiących 76,71 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 39 312 500 głosów stanowiących 76,71 % w ogólnej liczbie głosów, a ponadto, w jego pośrednim posiadaniu poprzez spółki zależne Alis S.A. i Alior Polska sp. z o.o. znajdowało się dodatkowo 10 500 000 akcji stanowiących 20,49 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 10 500 000 głosów stanowiących 20,49 % w ogólnej liczbie głosów: Alis S.A. posiadała 10 000 000 akcji, stanowiących 19,51 % udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 10 000 000 głosów stanowiących 19,51 % w ogólnej liczbie głosów, natomiast Alior Polska sp. z o.o. posiadała 500 000 akcji stanowiących 0,98 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 500 000 głosów stanowiących 0,98 % w ogólnej liczbie głosów. Łącznie przed IPO, w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza II, znajdowało się 49 812 500 akcji stanowiących 97,2 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 49 812 500 głosów stanowiących 97,2 % w ogólnej liczbie głosów.

Po IPO Akcjonariusz II posiada 22 418 382 akcji stanowiących 43,74% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 22 418 382 głosów stanowiących 43,74% w ogólnej liczbie głosów, natomiast spółka zależna od Akcjonariusza II, Alior Polska sp. z o.o. jest w posiadaniu 500 000 akcji stanowiących 0,98% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 500 000 głosów stanowiących 0,98% w ogólnej liczbie głosów. W sumie obecnie w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza II znajduje się 22 918 382 akcji stanowiących 44,72% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 22 918 382 głosów stanowiących 44,72% w ogólnej liczbie głosów.

Dodatkowo Akcjonariusz II wskazał w zawiadomieniu, że nie zawierał żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Banku.

Akcjonariusz II jest spółką zależną od spółki Carlo Tassara S.p.A, która posiada pośrednio 100% akcji Akcjonariusza II.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank Spółka Akcyjna. W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny akcji Banku ("Prospekt"), sporządzony na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 16 listopada 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku i ofercie publicznej jego akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt udostępniono na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl) oraz na stronie internetowej oferującego - IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. 206.1715) .

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za "osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami" (ang. "investment professionals") w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons"). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo "Wskazaną Osobą", należy go niezwłocznie zwrócić Bankowi. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.
Niels Lundorff - Wiceprezes Zarząu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »