Reklama

GETINOBLE (GNB): ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. - raport 160

Raport bieżący nr 160/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w związku z rozliczeniem transakcji skupu akcji własnych Emitenta i zapisania ich w dniu 12 lipca 2013 r. na rachunku maklerskim Emitenta prowadzonym przez Dom Maklerski Noble Securities otrzymał w dniu 17 lipca 2013 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa”), niżej wymienione zawiadomienia o następujących transakcjach:

Reklama

Pan dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta poinformował o zbyciu, w dniu 12 lipca 2013 r. 6.681.340 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 14.698.948,00 zł.

Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki poinformował o dokonaniu, przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, na własny rachunek niżej wymienionych transakcji:

1. sprzedaży w dniu 12 lipca 2013 r. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

• Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 3.696.348 akcji za łączną cenę 8.131.965,60 zł.

• RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - 2.572 akcji za łączną cenę 5.658,40 zł.

• Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie - 196 akcji za łączną cenę 431,20 zł.

• Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu – 88.856 akcji za łączną cenę 195.483,20 zł.

• LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie - 25.439.952 akcji za łączną cenę 55.967.894,40 zł.

Sprzedaż akcji miała miejsce w wyniku złożenia oferty sprzedaży przez Getin Holding S.A., LC Corp B.V., RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A., oraz Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank S.A. z dnia 21 czerwca 2013 r. Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje, nastąpiło w dniu 12 lipca 2013 r.

LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie, RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu są spółkami bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanymi przez Pana dr Leszka Czarneckiego. Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

2. nabycia w dniu 12 lipca 2013 r. przez Getin Noble Bank S.A. 59.090.909 akcji własnych Emitenta za łączną cenę 129.999.999.80 zł.

Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Nabycie Akcji miało miejsce w wyniku przyjęcia ofert sprzedaży złożonych przez Getin Holding S.A., LC Corp BV, RB Investcom sp. z o.o., Idea Expert S.A., Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich oraz pozostałych akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank z dnia 21 czerwca 2013 r. Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje, nastąpiło w dniu 12 lipca 2013 r.

Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką pośrednio kontrolowaną przez Pana dr Leszka Czarneckiego.

Pan Remigiusz Baliński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, poinformował o zbyciu w imieniu własnym w dniu 12 lipca 2013 r. 11.804 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 25.968,80 zł.

Jednocześnie Pan Remigiusz Balińskim poinformował o dokonaniu w dniu 12 lipca 2013 r., przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, na własny rachunek transakcji sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

• Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 3.696.348 akcji za łączną cenę 8.131.965,60 zł.

• RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - 2.572 akcji za łączną cenę 5658,40 zł.

• Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie - 196 akcji za łączną cenę 431,20 zł.

• Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich z siedzibą we Wrocławiu - 88 856 akcji za łączną cenę 195.483,20 zł.

Sprzedaż akcji miała miejsce w wyniku złożenia ofert sprzedaży przez Pana Remigiusza Balińskiego, Getin Holding S.A., RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A. oraz Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank S.A. z dnia 21 czerwca 2013 r. Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje, nastąpiło w dniu 12 lipca 2013 r.

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.

Pan Rafał Juszczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, poinformował o dokonaniu w dniu 12 lipca 2013 r., przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, na własny rachunek transakcji sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

• Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 3.696.348 akcji za łączną cenę 8.131.965,60 zł.

• Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie - 196 akcji za łączną cenę 431,20 zł.

Sprzedaż akcji miała miejsce w wyniku złożenia oferty sprzedaży przez Getin Holding S.A. oraz Idea Expert S.A. w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank S.A. z dnia 21 czerwca 2013 r. Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje, nastąpiło w dniu 12 lipca 2013 r. Pan Rafał Juszczak jest Prezesem Zarządu Getin Holding S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Idea Expert S.A.

Pan Krzysztof Rosiński – Prezes Zarządu Emitenta, poinformował o zbyciu w imieniu własnym w dniu 12 lipca 2013 r. 56.988 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 125.373,60 zł. Zbycie w/w akcji nastąpiło w wyniku przyjęcia przez Getin Noble Bank S.A. oferty sprzedaży akcji złożonej przez Pana Krzysztofa Rosińskiego w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. opublikowanym w dniu 21 czerwca 2013 r.

Pan Radosław Stefurak – Członek Zarządu Emitenta, poinformował o zbyciu w imieniu własnym w dniu 12 lipca 2013 r. 2.611 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 5.744,20 zł. Zbycie w/w akcji nastąpiło w wyniku przyjęcia przez Getin Noble Bank S.A. oferty sprzedaży akcji złożonej przez Pana Radosława Stefuraka w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. opublikowanym w dniu 21 czerwca 2013 r.

Pan Maurycy Kuhn – Członek Zarządu Emitenta, poinformował o zbyciu w imieniu własnym w dniu 12 lipca 2013 r. 8.077 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 17.769,40 zł. Jednocześnie Pan Maurycy Kuhn, w dniu 12 lipca 2013 r. poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy - Valoro Investments Limited z siedzibą na Malcie transakcji zbycia 30.842 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 67.852,40 zł.

Zbycie w/w akcji nastąpiło w wyniku przyjęcia przez Getin Noble Bank S.A. ofert sprzedaży akcji złożonych przez Pana Maurycego Kuhn oraz spółkę Valoro Investments Limited w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. opublikowanym w dniu 21 czerwca 2013 r.

Pan Krzysztof Spyra – Członek Zarządu Emitenta, w dniu 12 lipca 2013 r. poinformował o dokonaniu, przez następujące osoby blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy, na własny rachunek niżej wymienionych transakcji na akcjach zwykłych na okaziciela Emitenta:

• KKBBK Investments Limited z siedzibą na Malcie, w dniu 12 lipca 2013 r. transakcji zbycia 8.840 akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę 19.448,00 zł.

• International Consultancy Strategy Implementation B.V. z siedzibą w Holandii, w dniu 12 lipca 2013 r. transakcji zbycia 223.362 akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę 491.396,40 zł.

Zbycie w/w akcji nastąpiło w wyniku przyjęcia przez Getin Noble Bank S.A. ofert sprzedaży akcji złożonych przez spółki KKBBK Investments Limited i International Consultancy Strategy Implementation B.V. w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. opublikowanym w dniu 21 czerwca 2013 r.

Pan Krzysztof Basiaga – Dyrektor Zarządzający Obszarem Finansów oraz Prokurent Emitenta, poinformował o zbyciu w imieniu własnym w dniu 12 lipca 2013 r. 800 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 1.760,00 zł. Zbycie w/w akcji nastąpiło w wyniku przyjęcia przez Getin Noble Bank S.A. oferty sprzedaży akcji złożonej przez Pana Krzysztofa Basiagę w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. opublikowanym w dniu 21 czerwca 2013 r.

Zbycie wszystkich akcji wymienionych w niniejszym raporcie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A, zgodnie z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. opublikowanym w dniu 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-17Krzysztof RosińskiPrezes Zarządu
2013-07-17Maciej SzczechuraCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »